refundacija

Kada zastareva pravo na refundaciju PDV prilikom kupovine prvog stana

Kada zastareva pravo na refundaciju PDV prilikom kupovine prvog stana

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002 … 105/2014 Zastarelost prava na povraćaj i refakciju odnosno refundaciju, poreza i sporednih poreskih davanja Član 114a... »»»

Kupac stana koji ugovorenu cenu stana sa PDV nije isplatio prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, već na blagajni prodavca, nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana

Kupac stana koji ugovorenu cenu stana sa PDV nije isplatio prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, već na blagajni prodavca, nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana

Kupac stana koji ugovorenu cenu stana sa PDV nije isplatio prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, već na blagajni prodavca, nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana... »»»

Problem refundacije PDV po osnovu kupovine stana u slučaju smrti člana porodičnog domaćinstva lica koje je ostvarilo pravo na refundaciju

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Problem refundacije PDV... »»»

Drugi prenos prava svojine na nepokretnosti i mogućnost za refundaciju PDV

Drugi prenos prava svojine na nepokretnosti i mogućnost za refundaciju PDV „Kako se pitanje postavljeno u zahtevu odnosi na prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivoj celini – stanu u okviru... »»»

Kupac nema pravo pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine stana kada ima u susvojini stan na teritoriji Republike Srbije

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Kupac nema pravo... »»»

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 56a... »»»

Zarada supružnika i mogućnost refundacije poslodavcu (suprugu)

Zarada supružnika i mogućnost refundacije poslodavcu (suprugu) „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 45. jeste predviđena mogućnost sklapanja Ugovora za obavljanje poslova kućnog pomoćnog... »»»