porez

Porez na imovinu u Beogradu od 2016. godine

Porez na imovinu u Beogradu od 2016. godine

Donete su izmene propisa koji regulišu porez na imovinu na nepokretnostima u Beogradu i koji se primenjuju od 01.01.2016. godine  : Odluka o visini stope poreza na imovinu Rešenje o... »»»

Trgovinsko zastupanje – plaćanje poreza i doprinosa na naknadu isplaćenu fizičkom licu

Trgovinsko zastupanje – plaćanje poreza i doprinosa na naknadu isplaćenu fizičkom licu „Odredbom člana 85. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001,... »»»

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dobit pravnih lica Sl. glasnik RS br. 25/2001, 80/2002, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015   Deo... »»»

Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti „Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice... »»»

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti „Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice... »»»

Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu Sl.list Beograda br. 55/2013, 87/2014, 69/2015   Član 1 Ovom odlukom određuju se zone... »»»

Odluka o visini stope poreza na imovinu

Odluka o visini stope poreza na imovinu

Odluka o visini stope poreza na imovinu Sl.list Beograda br. 56/2013, 87/2014, 69/2015   Član 1 Ovom odlukom utvrđuje se visina stope poreza na imovinu na teritoriji grada Beograda. Stope... »»»

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu

Odluka o visini stope poreza na imovinu Sl.list Beograda br. 56/2013, 87/2014, 69/2015   Član 1 Ovom odlukom utvrđuje se visina stope poreza na imovinu na teritoriji grada Beograda. Stope... »»»

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na imovinu u postupku statusne promene

U statusnoj promeni ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava na prenos prava na nepokretnosti, prava intelektualne svojine, prava svojine na motornom vozilu, prava svojine na plovilu, prava svojine... »»»

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014,... »»»