poreska prijava

DOHODAK – Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku Sl.glasnik RS br. 137/2004, 82/2006, 61/2013, 74/2013... »»»

IMOVINA – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige – Obrazac PPI-1 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige – Obrazac... »»»