platni

Zakon o platnim uslugama – primena od 01.10.2015. godine

Zakon o platnim uslugama – primena od 01.10.2015. godine

Napomena : Na kraju teksta ovog zakona objavljene su odredbe Zakona o platnom prometu koje ostaju na snazi i posle 01.10.2015. godine kada stupa na snagu Zakon o platnim uslugama.... »»»

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost Sl.glasnik RS br. 68/2015 Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze pravnih lica, preduzetnika... »»»

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom Sl. glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 38/2010 1. Ovom odlukom uređuju se uslovi i način obavljanja plaćanja, naplaćivanja i prenosa... »»»

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom Sl. glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015   I OPŠTE... »»»

Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom Sl. glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013 Prilog 2 ŠIFARNIK OSNOVA... »»»

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima Sl.glasnik RS br. 55/2015, 78/2015   Ovom odlukom uređuju se oblik, sadržina i način... »»»