overa

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i dokumenti i šta je potrebno za njihovu overu Sadržaj članka : Organi koji vrše overu Šta je potrebno prilikom overe Overa dokumenta Overa... »»»

Potpisivanje i overa; neoverena isprava (član 68, 69. Zakona o javnim beležnicima)

Potpisivanje i overa; neoverena isprava (član 68, 69. Zakona o javnim beležncima) Potpisivanje i overa Član 68. Ako se javnobeležnička isprava sastoji od više stranica, svaku stranicu potpisuju stranke i... »»»

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Sl.glasnik RS br. 93/2014, 22/2015    I UVODNE ODREDBE Stvarna nadležnost Član 1 Potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije... »»»

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Sl.glasnik RS br. 93/2014, 22/2015 I UVODNE ODREDBE Stvarna nadležnost Član 1 Potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije drugačije... »»»

Dokumentacija potrebna za utvrđivanje svojstva osiguranika kod Fonda zdravstvenog osiguranja

Izvor : http://www.rfzo.rs/download/Izdavanjeknjizice.pdf Dokumentacija potrebna za utvrđivanje svojstva osiguranika Nezaposleno lice koje ne prima novčanu naknadu, socijalno ugroženo lica, izbeglo, odnosno prognano lice kome je nadležni republički organ utvrdio status... »»»

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju Republički fond za zdravstveno osiguranje (dalje: Fond) ima saznanja da pojedine zdravstvene ustanove, odnosno pojedini... »»»

Poreske obaveze preduzetnika

Prilikom osnivanja preduzetničke radnje preduzetnici podnose Poreskoj upravi poresku prijavu PPDG-1 i pri tome se opredeljuju da li će porez i doprinose plaćati na jedan od načina : Ako se... »»»

Pečat kao bitan element za overu poreske prijave

Pečat kao bitan element za overu poreske prijave   „Odredbom člana 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), propisano je, da društvo nije... »»»

Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom

Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom

Pred sudijom se obavezno overavaju sledeća vrsta ugovora : Ugovor o doživotnom izdržavanju – regulisan članovima 194-205 Zakona o nasleđivanju ; Ugovor o raspodeli imovine za života – regulisan članovima... »»»

Plaćanje republičke administrativne takse za overu potpisa

Plaćanje republičke administrativne takse za overu potpisa   „Odredbom člana 2. st. 1. do 4. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005... »»»