otpad

OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE Agencije za zaštitu životne sredine o uvezenoj ili proizvedenoj robi koja posle upotrebe postaje otpad

OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE Agencije za zaštitu životne sredine o uvezenoj ili proizvedenoj robi koja posle upotrebe postaje otpad

OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE Agencije za zaštitu životne sredine o uvezenoj ili proizvedenoj robi koja posle upotrebe postaje otpad Sva pravna lica koja uvoze ili proizvode robu koja je navedena u Uredbi... »»»

Zakon o upravljanju otpadom

Zakon o upravljanju otpadom Sl.glasnik RS 36/2009 i 88/2010 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se: vrste i klasifikacija otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekti upravljanja otpadom;... »»»

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje Sl.glasnik RS br. 95/2010, 88/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se obrazac dnevne evidencije o... »»»

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada Sl.glasnik RS br. 56/2010   Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se: Katalog otpada; lista kategorija otpada (Q lista); lista kategorija opasnog otpada prema... »»»

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada

Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada Sl.glasnik RS br. 41/2013 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se usklađeni iznosi naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada. Član 2... »»»

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja... »»»

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje Sl.glasnik RS br. 114/2013 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se obrazac Dokumenta o kretanju otpada, kao i uputstvo... »»»

Pravilnik o listi električnih u elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih elektronskih proizvoda

Pravilnik o listi električnih u elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od  električnih  elektronskih proizvoda Sl.glasnik... »»»

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu Sl. glasnik RS br. 36/2009   I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi zaštite životne sredine koje ambalaža mora... »»»

Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Sl.glasnik RS br 21/2010, 10/2013 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koje,... »»»