odgovornost

PROUZROKOVANJE ŠTETE – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 PROUZROKOVANJE ŠTETE Odsek 1 Opšta načela Osnovi odgovornosti Član 154 (1)... »»»

DEJSTVA OBAVEZA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 DEJSTVA OBAVEZA Odeljak 1 POVERIOČEVA PRAVA I DUŽNIKOVE OBAVEZE Odsek 1... »»»

UGOVOR O ORGANIZOVANJU TURISTIČKOG PUTOVANJA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

Ovaj izvod iz zakona obuhvata sve ugovore iz oblasti turizma a) ugovor o organizovanju putovanja, b) posrednički ugovor o putovanju, c) ugovor o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta-ugovor o alotmanu »»»

Zakon o privrednim prestupima

Zakon o privrednim prestupima Sl. list SFRJ br. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89, 3/90, Sl. list SRJ, 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001, Sl. glasnik RS... »»»

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih beležnika

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih beležnika

Preuzeto sa sajta http://beleznik.org/images/pdf/pravilink.pdf Na osnovu člana 164. Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014), člana 52-71 Statuta Javnobeležničke komore Srbije, Skupština Javnobeležničke... »»»

Primedbe na rad javnih beležnika i njihova odgovornost

Primedbe na rad javnih beležnika i njihova odgovornost

Primedbe na rad javnih beležnika (i predlozi u vezi njihove disciplinske i druge vrste odgovornosti) mogu se podneti Javnobeležničkoj komori koja se nalazi u Beogradu ul. Cara Lazara br. 12,... »»»

Pojedinačni kolektivni ugovor o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

Na osnovu clana 121 Zakona o radnim odnosima („Sl.glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) Sindikalna organizacija i Direktor “____” d.o.o. iz __ zakljucuju   POJEDINACNI KOLEKTIVNI UGOVOR o disciplinskoj... »»»

Odgovornost direktora za poslovne odluke i štetu nanetu privrednom društvu

Odgovornost direktora za poslovne odluke i štetu nanetu privrednom društvu   Iz obrazloženja: „Na osnovu činjenice da je u vreme naplate novčane kazne tuženi bio generalni direktor i zastupnik akcionarskog... »»»