naknada

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i dokumenti i šta je potrebno za njihovu overu Sadržaj članka : Organi koji vrše overu Šta je potrebno prilikom overe Overa dokumenta Overa... »»»

Pravilnik o radu (prema novom Zakonu o radu 2014)

Na osnovu člana 3. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) direktor privrednog društva “____” d.o.o. dana ___.___.2014. godine donosi Pravilnik o radu “__ ” Osnovne odredbe Član... »»»

Zakon o radu

Zakon o radu

Zakon o radu Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju... »»»

Umetnik na ostvarenu ugovorenu naknadu plaća porez na dohodak građana na drugi prihod i doprinos za PIO

Umetnik na ostvarenu ugovorenu naknadu plaća porez na dohodak građana na drugi prihod i doprinos za PIO „Ugovorenu naknadu po osnovu ugovora o delu zaključenog sa Ministarstvom kulture i informisanja,... »»»

Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne; naknada štete; osiguranje od odgovornosti (član 57, 58, 59. Zakona o javnim beležnicima)

Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne; naknada štete; osiguranje od odgovornosti (član 57, 58, 59. Zakona o javnim beležnicima)   Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne Član 57. Javni beležnik je dužan da čuva... »»»

Nagrada za rad javnog beležnika (notara) i naknada troškova (član 134, 135, 136, 137, 138, 139. Zakona o javnim beležnicima)

Nagrada za rad i naknada troškova (član 134, 135, 136, 137, 138, 139. Zakona o javnim beležnicima)   Nagrada za rad i naknada troškova Član 134. Javni beležnik ima pravo... »»»

PROUZROKOVANJE ŠTETE – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 PROUZROKOVANJE ŠTETE Odsek 1 Opšta načela Osnovi odgovornosti Član 154 (1)... »»»

UGOVOR O KUPOPRODAJI – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 PRODAJA Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 454 (1) Ugovorom... »»»

UGOVOR O KOMISIONU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 KOMISION Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 771 (1) Ugovorom o... »»»

UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 790... »»»