imovina

Porez na imovinu u Beogradu od 2016. godine

Porez na imovinu u Beogradu od 2016. godine

Donete su izmene propisa koji regulišu porez na imovinu na nepokretnostima u Beogradu i koji se primenjuju od 01.01.2016. godine  : Odluka o visini stope poreza na imovinu Rešenje o... »»»

Plaćanje PDV u slučaju kada obveznik vrši prenos imovine kao ulog

Plaćanje PDV u slučaju kada obveznik vrši prenos imovine kao ulog „Kada obveznik PDV vrši prenos dela imovine kao ulog, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen ako... »»»

Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa; drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa; sadržina javnobeležničkog zapisa (član 82, 83, 84. Zakona o javnim beležnicima)

Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa; drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa; sadržina javnobeležničkog zapisa (član 82, 83, 84. Zakona o javnim beležnicima)   Pravni poslovi... »»»

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike Sl.glasnik RS br. 95/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se... »»»

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Sl.glasnik RS br. 118/2013, 137/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se način... »»»

Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika

Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika Sl.glasnik RS br. 106/2006, 111/2006   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje... »»»

Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti „Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice... »»»

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti „Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice... »»»

Zakon o ograničavanju raspolaganje imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Zakon o ograničavanju raspolaganje imovinom u cilju sprečavanja terorizma Sl.glasnik RS br. 29/2015 I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom propisuju se radnje i mere za ograničavanje raspolaganja... »»»

Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu Sl.list Beograda br. 55/2013, 87/2014, 69/2015   Član 1 Ovom odlukom određuju se zone... »»»