banka

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica Sl.glasnik RS br. 51/2015 Uvodna odredba Ovom odlukom bliže se propisuju način podnošenja... »»»

UGOVOR O SEFU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 UGOVOR O SEFU Pojam Član 1061 (1) Ugovorom o sefu obavezuje... »»»

BANKARSKI NOVČANI DEPOZIT – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

Pročitaj : Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br.... »»»

UGOVOR O KREDITU, AKREDITIV, GARANCIJA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 UGOVOR O KREDITU Pojam Član 1065 Ugovorom o kreditu banka se... »»»

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom Sl. glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 38/2010 1. Ovom odlukom uređuju se uslovi i način obavljanja plaćanja, naplaćivanja i prenosa... »»»

Prigovor na rad banke – Odluka o postupanju davaoca finansijskih usluga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i postupanju Narodne banke Srbije po pritužbi tih korisnika

Prigovor na rad banke – Odluka o postupanju davaoca finansijskih usluga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i postupanju Narodne banke Srbije po pritužbi tih korisnika

Vidi i ranije donet članak : Odgovori Narodne banke Srbije na pitanja banaka u vezi s promenom Zakona o zaštiti korisnika finasijskih usluga (Sl.glasnik RS br. 36/2011) Odluka o postupanju davaoca finansijskih usluga... »»»

Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima

Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima Sl.glasnik RS br. 94/2015   Opšte odredbe Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način pružanja i... »»»

Zakon o bankama

Zakon o bankama Sl.glasnik RS br. 107/2005, 91/2010 Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se osnivanje, poslovanje i organizacija banaka, način upravljanja bankama, kao i... »»»

Da li ugovor o kratkoročnom kreditu između banke i pravnog lica može da bude tretiran kao zelenaški ugovor

Da li ugovor o kratkoročnom kreditu između banke i pravnog lica može da bude tretiran kao zelenaški ugovor Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima predmet tužbenog zahteva banke u stečaju... »»»