Privremeni prestanak (mirovanje) obavljanja preduzetničke delatnosti i obaveza plaćanja poreza i doprinosa

Preduzetnik ima pravo da privremeno odjavi obavljanje preduzetničke delatnosti (mirovanje) i u tom slučaju nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa ali za vreme mirovanja nema ni prava koja proističu iz plaćanja doprinosa (penzijski staž i zdravstveno osiguranje).

Ovaj članak sadrži izvode iz propisa koji regulišu mirovanje preduzetničke delatnosti i MODEL zahteva Poreskoj upravi koji se mora podneti da se ne bi plaćao porez i doprinosi za vreme mirovanje.

——————————————————————————————————————————————————–

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/201, 101/2011 i 7/2012 – usklađeni din. izn.

Član 50

Preduzetniku koji privremeno odjavi obavljanje delatnosti, u skladu sa zakonom, za taj period miruje obaveza plaćanja doprinosa, osim ako podnese zahtev Poreskoj upravi za plaćanje doprinosa u tom periodu.

Preduzetnik može podneti zahtev iz stava 1. ovog člana nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u roku od 30 dana od dana privremene odjave obavljanja delatnosti.

———————————————————————————————————————————-

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012 i 114/2012-odluka US

Član 94

Preduzetnik koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu, u kojoj će dati procenu prihoda i rashoda, odnosno procenu prometa do kraja prve poslovne godine, najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno od početka obavljanja delatnosti.

Obveznik koji u toku godine trajno, odnosno privremeno odjavi obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu za konačno utvrđivanje poreza, odnosno za utvrđivanje poreza do dana privremene odjave, u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti.

Preduzetnik iz stava 2. ovog člana koji vodi poslovne knjige dužan je da uz poresku prijavu podnese i poreski bilans, kao i dokumentaciju iz člana 93. stav 2. ovog zakona.

Preduzetnik kome prestane status obveznika poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, uz zahtev za paušalno oporezivanje iz člana 42. stav 1. ovog zakona, dužan je da podnese i poresku prijavu u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost

 ——————————————————————————————————————————————–

                                                                                                                     PORESKA UPRAVA

                                                                                                                                 – Filijala __

Predmet : zahtev za privremeni prestanak 

  obračunavanja plaćanja poreza i doprinosa

Na osnovu člana 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ovim vas obaveštavam da je preduzetniku „_“ iz __, ul. __ br. __ PIB __, matični broj _ na osnovu rešenja rešenja Agencije za privredne registre BD __ od __ 201_ godine  određen privremeni prestanak obavljanja delatnosti počev od _._.20_godine na neodređeno vreme (alternativa : na određeno vreme do _._.20_.  godine).

Obzirom da preduzetnik u navedenom periodu neće obavljati samostalnu delatnost, ovim podnosi  :

  1. zahtev za privremeni prestanak obračunavanja i plaćanja poreza u skladu sa članom 94. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana Srbije (Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/201, 101/2011 i 7/2012 – usklađeni din. izn.).
  2. zahtev za privremeni prestanak obračunavanja i plaćanja doprinosa  – u skladu sa članom 50. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/201, 101/2011 i 7/2012 – usklađeni din. izn.).

U prilogu dostavljam :

  • poresku prijavu PPDG-1 za privremeno utvrđivanje poreza do dana privremene odjave,
  • poreski bilans PB-2,
  • rešenje Agencije za privredne registre-fotokopija.

Molim za vaše rešenje.

Prilog : 2

U __, ___.___.201_. godine.

 

                                                                                                                          Preduzetnik

                                                                                       m.p.             ________________________

                                                                                                                                 __

Možda vas interesuje