“TEHNOLOŠKI VIŠAK” – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa (“tehnološki višak”)-objašnjenja i modeli

“TEHNOLOŠKI VIŠAK” – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa (“tehnološki višak”)-objašnjenja i modeli

INTERESANTNO JE VIDETI : (kliknite na) : 

Propisi o “tehnološkom višku” Model obračuna otpremnine 

Zaposleni kome prestane radni odnos iz razloga koji propisuje član 67. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ima određena prava i to :

A) PRAVO NA NOVČANU NAKNADU

B) PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Početak ostvarivanja prava na novčanu naknadu 

Nezaposleni može da ostvaruje pravo na novčanu naknadu počev od prvog dana od dana prestanka obaveznog osiguranje samo pod uslovom da podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa odnosno prestanka osiguranja.

Ako podnese zahtev za novčanu naknadu posle ovog roka, nezaposleni će ostvariti pravo na novčanu naknadu počev od dana podnošenja zahteva.

Visina i dužina trajanja prava na novčanu naknadu

Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade je prosečna zarada, odnosno plata ili naknada zarade nezaposlenog u skladu sa zakonom u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos, odnosno osiguranje.

Iznos koji pripada nezaposlenom je 50% od osnovice ali novčana naknada ne može biti viša od 160% niti niža od 80% propisane minimalne zarade za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade.

Novčana naknada se isplaćuje za mesec koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata.

Trajanje prava na novčanu naknadu zavisi od dužine staža osiguranja nezaposlenog i iznosi :

  • tri meseca, ako ima staž osiguranja od jedne do pet godina;
  • šest meseci, ako ima staž osiguranja od pet do 15 godina;
  • devet meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina;
  • dvanaest meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina.

Godinom staža osiguranja smatra se navršenih 12 meseci za koje je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran. Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine.

Isplata novčane naknade u jednokratnom iznosu može da se izvrši na zahtev nezaposlenog radi samozapošljavanja. Najčešći slučaj je da nezaposleni registruje preduzetničku delatnost kod Agencije za privredne registre i da zatraži jednokratnu isplatu novčane naknade koja se vrši prema aktu Nacionalne službe.

Obaveza korisnika novčane naknade je da se lično javlja Nacionalnoj službi radi obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zaposlenja i posredovanja u zapošljavanju svakih 30 dana, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja.

Isplata novčane naknade se nastavlja za vreme:

  • trajanja dodatnog obrazovanja i obuke, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja;
  • privremene sprečenosti za rad, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti;
  • porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta.

Obustavljanje isplate i prestanak prava

Obustavljanje isplata novčane naknade vrši se za vreme za koje miruju prava po osnovu nezaposlenosti, i to:

  • trajanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova;
  • odsluženja ili dosluženja vojnog roka;
  • izdržavanja kazne zatvora, izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere, u trajanju do šest meseci;
  • boravka u inostranstvu u slučaju kada je nezaposleni ili njegov bračni drug upućen na rad u inostranstvo u okviru međunarodno-tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje u diplomatska, konzularna i druga predstavništva.

Po prestanku navedenih razloga  nezaposleni ostvaruje pravo na isplatu novčane naknade za preostalo vreme za koje je priznato pravo na novčanu naknadu ako se prijavi i podnese zahtev za ostvarivanje prava u roku od 30 dana.

Prestanak prava na isplatu novčane naknade nezaposlenom nastaje ako:

  1. se briše sa evidencije, u skladu sa zakonom;
  2. prestane da se vodi evidencija o nezaposlenom, u skladu sa zakonom;
  3. ne obavesti Nacionalnu službu u roku od pet dana o promeni koja je uslov ili osnov za sticanje, ostvarivanje ili prestanak prava na novčanu naknadu;
  4. se od strane nadležnog organa utvrdi da radi kod poslodavca bez ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima;
  5. podnese zahtev za prestanak prava. 

Nezaposleni kome je prestalo pravo na novčanu naknadu može da ostvari ovo pravo ako ponovo ispuni uslove za sticanje prava na novčanu naknadu, s tim što mu se u staž osiguranja ne uračunava staž za koji je već ostvario novčanu naknadu.

Nezaposlenom kome je prestalo pravo na novčanu naknadu zbog zasnivanja radnog odnosa ili započinjanja osiguranja po drugom osnovu, pre isteka vremena za ostvarivanje tog prava, nastavlja se pravo na novčanu naknadu za preostalo vreme u utvrđenom iznosu, ako ponovo postane nezaposlen i ako je to za njega povoljnije.

Pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje

Pravo na na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje korisnik ima za vreme ostvarivanja prava na novčanu naknadu a doprinosi za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje su sadržani u novčanoj naknadi i plaćaju se na teret lica koje prima novčanu naknadu. TO ZNAČI DA ZA VREME DOK PRIMA NOVČANU NAKNADU KORISNIKU TEČE RADNI STAŽ I IMA PRAVO NA OVERU ZDRAVSTVNE KNJIŽICE.

Osnovica na koju se plaćaju doprinosi je iznos novčane naknade a obračun i uplatu doprinosa za osiguranje vrši Nacionalna služba za zapošljavanje

Važno je napomenuti da i članovi porodice korisnika novčane naknade imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

—————————————————————————————————————————————

Dokumentacija za ostvarivanje prava

 1. Lična karta
 2. Dokaz o stručnoj spremi ili osposobljenosti (svedočanstvo, diploma ili uverenje – original dokumenata na uvid)
 3. Akt o prestanku radnog odnosa (rešenje o prestanku radnog odnosa, akt o otkazu ugovora o radu)
 4. Zaključena radna knjižica i fotokopija radne knjižice (ukoliko lice ima staž ostvaren u inostranstvu prilaže dve fotokopije radne knjižice)
 5. Zaposleni koji nemaju zaključenu radnu knjižicu , a isto je u nadležnosti Fonda PIO mogu priložiti dokaz o prijavi i odjavi na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje ( kopija obrasca M-3A)
 6. Potvrda o zaradi (bruto zarada – zarada koja sadrži i doprinose na teret zaposlenog, za šest meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos)
 7. Dokaz o penzijskom stažu koji nije staž osiguranja za slučaj nezaposlenosti (beneficirani staž, staž u inostranstvu, staž u vojsci u drugim republikama, staž po osnovu produženog osiguranja, poseban penzijski staž po osnovu trećeg deteta i staž po osnovu učešća u ratnim zbivanjima u dvostrukom trajanju)
 8. Dokaz o periodima osiguranja iz matične evidencije RF PIO za lica kojima do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine

Pravo na otpremninu a po osnovu prestanka radnog odnosa kao “tehnološki višak”

Nezaposleni pored prava koja ima kod Nacionalne službe za zapošljavanje ima pravo na otpremninu koja mu pripada na osnovu člana 158. Zakona o radu.

Osnovica za obračun otpremnine je prosečna mesečna BRUTO zarada koja mu/joj je isplaćena za prethodna tri meseca pre meseca u kome prestaje radni odnos po ovom osnovu.

Posebno napominjemo da se osnovicu za obračun otpremnine predstavlja BRUTO zarada (neto+porez+doprinosi na teret zaposlenog). 

Iznos otpremnine se obračunava zavisnosti od radnog staža (računa se samo puna godina radnog staža) :

 • 1/3 BRUTO zarade  za svaku godinu radnog staža  za prvih 10 godina radnog staža,
 • 1/4 BRUTO zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.

Prvi primer :

 1. Radni staž – 9 godina
 2. Prosečna mesečna bruto zarada – 45.000 dinara
 3. Otpremnina za prvih 10 godina – 135.000 dinara (45.000 x 33,33% = 15.000 x 9 godina)
 4. UKUPNO – 135.000 dinara

Drugi primer :

 1. Radni staž – 24 godine
 2. Prosečna mesečna bruto zarada – 45.000 dinara
 3. Otpremnina za prvih 10 godina – 150.000 dinara (45.000 x 33,33% x 10 godina)
 4. Otpremnina za ostali period od 14 godina - 157.000 dinara (45.000 x 25% = 11.250 x 14 godina)
 5. UKUPNO – 307.500 dinara (150.000 + 175.000)

 

U daljem tekstu prezentiramo modele akata u vezi prestanka radnog odnosa kao “tehnološki višak” jer je to najčešći oblik prestanka radnog odnosa po osnovu koga nezaposleni ima navedena prava.

—————————————————————————————————————————————
Na osnovu člana 192. stav 1. tačka 1. a u vezi sa članom 179. stav 1. tačka 9.  i  članom 158. Zakona o radu (Sl. glasnik Srbije 24,61/2005; 54/2009; 54/2009) ovlašćeno lice „_“ D.o.o. dana __. 201_. godine donosi

 

O t k a z

Ugovora o radu zaposlenog-e

 1. Zaposlenom/zaposlenoj __ se otkazuje Ugovor o radu br. _ od __ u  „_“ D.o.o. sa danom __.201_. godine zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova koje je radnik-ca obavljao-la u .
 2. Zaposlenom/zaposlenoj, u skladu sa članom 186. Zakona o radu Srbije, biti isplaćena zarada, naknada zarade i druga primanja koje je radnik-ca ostvario/la do dana prestanka radnog odnosa.
 3. Zaposlenom/zaposlenoj __ prestaje radni odnos u  društvu „_“ D.o.o. sa danom __. 201_. godine zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova koje je zaposleni/zaposlena obavljao-la.
 4. Zaposleni/zaposlena je upoznat-a da radi ostvarivanja prava za vreme privremene nezaposlenosti ima pravo da se prijavi nadležnoj zajednici za zapošljavanje najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa radi ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na osnovu tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena u  „_“ D.o.o. utvrđeno je da je prestala potreba za radom imenovanog-e zbog ekonomskih i organizacionih promena odnosno smanjenja obima posla i promene organizacije rada u “__”.

Na osnovu napred navedenog doneto je rešenje kao u dispozitivu.   Pouka o pravnom leku:

Protiv ovog rešenja zaposleni zaposleni/zaposlena može pokrenuti spor pred nadležnim sudom u roku od 90 dana od dana dostavljanja rešenja o prestanku radnog odnosa.

  Direktor ____________________ Primio/la rešenje ___.201_. god. Primio/la radnu knjižicu ___.201_. god. Zaposleni /zaposlena ________________________

————————————————————————————————————————————————–

Na osnovu člana 192. stav 1. tačka 1. a u vezi sa članom 179. stav 1. tačka 9. i članom 158. Zakona o radu (Sl. glasnik Srbije 24,61/2005; 54/2009) direktor  „_“ D.o.o. dana __. 201_. godine donosi

 

REŠENJE 

o prestanku radnog odnosa

  Zaposlenom/zaposlenoj __ prestaje radni odnos u  društvu „_“ D.o.o. sa danom __. 201_. godine zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova koje je obavljao-la.

Zaposlenom/zaposlenoj će, u skladu sa članom 186. Zakona o radu Srbije, biti isplaćena zarada, naknada zarade i druga primanja koje je radnik-ca ostvario/la do dana prestanka radnog odnosa.

Zaposlenom/zaposlenoj je, u skladu sa članom 158. Zakona o radu Srbije, isplaćena otpremnina u iznosu od ___ dinara obzirom da radnik prema evidenciji iz radne knjižice ima __ godina radnog staža (⅓ zarade za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i ¼ zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu). Osnovica za obračun otpremnine je utvrđena prema  prosečnoj mesečnoj zaradi zaposlenog-e  koja mu-joj je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina a u skladu sa članom 159.  Zakona o radu Srbije.

ili Zaposlenom/zaposlenoj će, u skladu sa članom 158. Zakona o radu Srbije, biti isplaćena otpremnina u iznosu od ___ dinara obzirom da radnik prema evidenciji iz radne knjižice ima __ godina radnog staža (⅓ zarade za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i ¼ zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu). Isplata otpremnine će se izvršiti najkasnije do __ 201_. godine. (alternativa: Isplata otpremnine će se, saglasno pismenom sporazumu zaposlenog i ovlašćenog lica, izvršiti u jednakim ratama u roku od ___ meseca počev od __ 201_. godine). ili Zaposleni/zaposlena se davanjem neopozive pismene izjave odrekao-la prava na otpremninu koja mu-joj pripada u skladu sa članom 158. Zakona o radu Srbije. Zaposleni/zaposlena nije/jeste koristio/la godišnji odmor za __ godinu  u celosti/u trajanju od ___ radnih dana. Zaposleni/zaposlena je upoznat-a da radi ostvarivanja prava za vreme privremene nezaposlenosti ima pravo da se prijavi nadležnoj zajednici za zapošljavanje najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa radi ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti.

O B R A Z L O Ž E Nj E

  Na osnovu tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena u  društvu „_“ D.o.o. utvrđeno je da je prestala potreba za radom imenovanog-e  zbog ekonomskih i organizacionih promena odnosno smanjenja obima posla i promene organizacije rada. Na osnovu napred navedenog doneto je rešenje kao u dispozitivu.   Pouka o pravnom leku: Protiv ovog rešenja zaposleni/a može pokrenuti spor pred nadležnim sudom u roku od 90 dana od dana dostavljanja ovog rešenja.

 Direktor

____________________

  Primio/la rešenje ___.___._______. godine. ______________________

IZJAVA I PRIZNANICA

 

Obzirom da mi radni odnos, shodno članu 179. stav 1. tačka 9. Zakona o radu prestaje kod poslodavca „_“ D.o.o. dana __. godine ovim priznajem da sam dana __ primio-la iznos od _____ dinara (i slovima __) naime dela otpremnine koja mi pripada prema članu 158. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik Srbije 24,61/2005; 54/2009) i izjavljujem da želim da mi se ostatak otpremnine u iznosu od __ dinara (i slovima __) isplati na moj tekući račun u 6 (šest) jednakih mesečnih rata počev od __.__.201_. godine.

      U _, __201_. godine.     Predao-la                                                                                       Primio-la ___________________                                                                 ___________________ ————————————————————————————————————————————————————–

P R I Z N A N I C A

 

Ovim priznajem da sam dana __ u  „_“ D.o.o. primio-la iznos od _____ dinara (i slovima __) naime otpremnine koja mi pripada prema članu 158 Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik Srbije 24,61/2005; 54/2009) i istovremeno izjavljujem da prema  „_“ nemam više nikakvih novčanih ili drugih potraživanja.

    U __, ___ 201_. godine.     Predao-la                                                                                       Primio-la ___________________                                                                 ___________________

Možda vas interesuje