Poreska prijava PP OPJ-2 (autorska dela) – primalac je zaposleno lice ili penzioner

Poreska prijava PP OPJ-2 se popunjava i predaje Poreskoj upravi kada pravno lice (privredno društvo, preduzetnik i dr) isplaćuje naknadu fizičkom licu po osnovu autorskog ugovora ili po drugom osnovu koji je izjednačen sa autorskim ugovorom (prava srodna autorskom, prava industrijske svojine). 

Ukoliko je korisnik zainteresovan da sam obračuna sva dokumenta (poresku prijavu, specifikaciju, virmane, MUN obrazac) treba da klikne na 

 1. PP-OPJ-2-Autorski-Zaposleno lice ili penzioner
 2. PP-OPJ-2-Autorski-Nezaposleno lice

Model ugovora o autorskom pravu može se preuzeti klikom na AUTORSKI UGOVOR.

Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Autorskim delom smatraju se (čl. 2 Zakona o autorskom i srodnim pravima) :

 1. pisana dela (knjige, brošure, članci, prevodi, računarski programi u bilo kojem obliku njihovog izražavanja, uključujući i pripremni materijal za njihovu izradu i dr.);
 2. govorna dela (predavanja, govori, besede i dr.);
 3. dramska, dramsko-muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora;
 4. muzička dela, sa rečima ili bez reči;
 5. filmska dela (kinematografska i televizijska dela);
 6. dela likovne umetnosti (slike, crteži, skice, grafike, skulpture i dr.);
 7. dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;
 8. kartografska dela (geografske i topografske karte);
 9. planovi, skice, makete i fotografije;
 10.  pozorišna režija.

Nezavršeno autorsko delo, delovi autorskog dela, kao i naslov autorskog dela smatraju se autorskim delom ako ispunjavaju uslove iz zakona.

ŠTA SU PRIHODI OD AUTORSKIH NAKNADA:

Prihodom od autorskih prava smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu:

 1. pisanih dela (književna, naučna, stručna, publicistička i druga dela, studije, recenzije i slično);
 2. govornih dela;
 3. dramskih i dramsko-muzičkih dela;
 4. pantomimskih i koreografskih dela čije je predstavljanje utvrđeno pismeno ili na neki drugi način;
 5. muzičkih dela sa rečima ili bez njih;
 6. kinematografskih dela i dela stvorenih na način sličan kinematografiji;
 7. dela likovne umetnosti;
 8. kartografskih dela;
 9. idejnih projekata, skica, crteža i plastičnih dela koja se odnose na arhitekturu, geografiju, topografiju ili koju drugu oblast nauke ili umetnosti;
 10. stripova, ukrštenica i slično;
 11. redakcijskih dela koja s obzirom na izbor i raspored građe, predstavljaju samostalnu duhovnu tvorevinu;
 12. prevoda, lekture, aranžmana muzičke obrade i druge prerade autorskih dela;
 13. nagrada na konkursima za izradu umetničkih, naučnih, stručnih i ostalih autorskih dela, nagrada na konkursima za izradu idejnih projekata, kao i nagrada za postignuti uspeh u nauci i umetnosti, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;
 14. izvođenja muzičkih, književnih i drugih dela;
 15. korišćenja izvedenih muzičkih materijala;
 16. izrada prototipa umetničkih predmeta koji se ustupaju preduzećima kao modeli za umnožavanje (proizvodnju) takvih predmeta;
 17. likovnih dela iz oblasti primenjenih umetnosti;
 18. ostalih autorskih dela.

Likovnim delom iz oblasti primenjenih umetnosti smatraju se unikati koje je autor sam izradio po sopstvenoj zamisli – u nacrtu ili u materijalu – u granama primenjenih umetnosti, kao što su:

 1. plastična dela od raznih materijala (kamen, drago kamenje, drvo, metal, plemeniti metali, staklo, plastika i drugo);
 2. umetnička keramika;
 3. radovi iz oblasti unutrašnje arhitekture, fasadne arhitekture, oblikovanja prostora, kao i obavljanje nadzora nad izvođenjem tih radova;
 4. umetnička rešenja iz oblasti hortikulture;
 5. zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru (u tehnikama: freska, grafika, mozaik, intarzija, vitraž, emajl i sl.) kao i intarzirani predmeti i predmeti od emajla;
 6. umetnička grafička rešenja (plakati, prigodna grafika, serigrafija, oprema knjiga, časopisa i listova, ambalaža, godišnjaci, katalozi, prospekti, almanasi i sl.);
 7. umetnička fotografija i dela proizvedena postupkom sličnim fotografiji;
 8. umetnička obrada tekstila (tapiserija, tkani tekstil i sl.);
 9. umetnička rešenja za scenografiju i kostimografiju;
 10. modno kreatorstvo;
 11. rešenja za industrijsko oblikovanje;
 12. restauratorska i konzervatorska dela iz oblasti kulture i umetnosti;
 13. idejne skice i crteži u primenjenoj umetnosti, kao i prodati prototipovi primenjene umetnosti, ako su po postojećim običajima zadržali karakter originala.

Prihodom od prava srodnih autorskom pravu  smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu:

 1. prava interpretatora;
 2. prava proizvođača fonograma;
 3. prava proizvođača videograma;
 4. prava proizvođača emisije;
 5. prava proizvođača baze podataka.

Prihodom od prava industrijske svojine smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu:

 1. patenata;
 2. malih patenata;
 3. žigova;
 4. modela i uzoraka;
 5. tehničkih unapređenja.

OD ČEGA ZAVISI NAČIN OBRAČUNA ISPLATE PO OSNOVU AUTORSKOG DELA :

Isplata se vrši u zavisnosti od toga :

 • vrste autorskog dela ili prava srodnih autorskm odnosno prava industrijeske svojine,
 • da li se za konkretno autorsko delo obračunavaju normirani ili stvarni troškovi,
 • koje stope normiranih troškova se primenjuju za konkretno autorsko delo.

Stope normiranih troškova za pojedina autorska dela su sledeća :

 1. za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.) – 50% od bruto prihoda;
 2. za slikarska dela, grafička dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umetnička rešenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička dela, prevođenje, odnosno prevodi, muzička i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, za izvođenje umetničkih dela (sviranje i pevanje, pozorišna i filmska gluma, recitovanje), snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu - 43% od bruto prihoda;
 3. za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u tač. 1) i 2)  - 34% od bruto prihoda.

Sve isplate po autorskom delu se unose u bazu podataka Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja odnosno  ulaze u penzijsku osnovicu fizičkog lica.

Dokumentacija za isplatu neto naknade, poreza i doprinosa koja se predaje poslovnoj banci je sledeća :

  • za isplatu neto naknade – nalog za prenos (virman) ili nalog za isplatu gotovine,
  • za plaćanje poreza i plaćanje doprinosa  – naloge za prenos (virmane),
  • poreska prijava OPJ-2 – popunjena u 2 primerka i overena od isplatioca,

Poslovna banka prima naloge i vrši prenos sredstava neto naknade, plaćanje poreza i doprinosa, overava oba primerka poreske prijave OPJ-2 i vraća ih pravnom licu.

Poreskoj upravi se predaje u periodu od 01-05 u narednom mesecu, u odnosu na mesec u kome je izvršena isplata, oba primerka poreske prijave PP OPJ-2 koja ih overava, jedan primerak zadržava za poresku evidenciju a drugi primerak vraća pravnom licu.

Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja se predaje sledeća dokumentaciju radi upisa isplaćene naknade kao prihod fizičkog lica tj. u njegovu penzijsku osnovicu i to :

 • obrazac M-UN u 2 primerka, popunjen i overen od isplatioca,
 • fotokopiju poreske prijave OPJ-2 overene od Poreske uprave,
 • fotokopija izvoda sa poslovnog računa u kome je evidentirana isplata PIO doprinosa,
 • fotokopiju ugovora (o delu ili drugog ugovora) iz koga se vidi : osnov za isplatu neto naknade, isplaćen neto iznos, podaci o fizičkom licu kome je isplaćena naknada – ime i prezime, JMBG, adresa, potpisi ugovornih strana i pečat isplatioca. Uz fotokopiju ugovora treba imati i njegov original radi uvida službenika PIO fonda.

Fond PIO overava oba primerka obrasca M-UN, zadržava jedan primerak obrasca M-UN radi upisa podataka i fotokopiju podnete dokumentacije a drugi primerak obrasca M-UN vraća pravnom licu.

Pravno lice predaje svom računovodstvu poresku prijavu OPJ-2 overenu od Poreske uprave i obrazac
M-UN overen od Fonda penzijskog osiguranja radi evidentiranja isplate neto naknade, poreza i doprinosa.

———————————————————————————————————————————————–

Ovde je prikazan primer popunjene poreske prijave PP OPJ-2 kada je primalac ZAPOSLENO LICE ili PENZIONER.

 

PRIMER OBRAČUNA

PRIMALAC autorskog prihoda je ZAPOSLENO LICE
50 % normirani troškovi

 

 

 

Za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.) – 50% od bruto prihoda

 

 

 

PP OPJ-2

 

 

 

Isplatilac _______________________________________                                REPUBLIKA SRBIJA

 

Sedište isplatioca _________________________________                  MINISTARSTVO FINANSIJA

 

(adresa i opština isplatioca)                                                                             PORESKA UPRAVA

 

PIB _____________                                                                                      Organizaciona jedinica

 

Matični broj _____________                                                          ___________________________

 

Šifra delatnosti isplatioca ____________                                      Potvrda o prijemu:_____________

 

 

 

 

 

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA PRIHODE OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

 

 

 

Primalac prihoda je osiguranik na PIO:

 

(zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)

 

1. zaposleni

 

2. samostalna delatnost

 

3. poljoprivrednik

 

 

 

Vrsta prihoda: ____________________________                         Isplata izvršena:_____20__. godine

 

Unose se celi brojevi, bez decimala

 

 

 

R. br.

Opis

Iznos

Uplatni račun

1

2

3

4

1.

Prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine (čl. 52-53. Zakona)

12.821

 

2.

Troškovi (2.1. + 2.2.)

6.411

 

2.1

2.1. Normirani troškovi (1 x 50%)

6.411

 

2.2

2.2. Stvarni troškovi

 

 

3.

Oporezivi prihod (1 – 2)

6.410

4.

Porez na dohodak građana (3 x 20%)

1.282

840-711 131 843-95

5.

Doprinos za PIO na teret primaoca prihoda (3 x 24%)

1.538

840-721 117 843-60

6.

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret primaoca prihoda (3 x __%)

0

840-721 324 843-54

7.

Iznos za isplatu (1 – 4 – 5 – 6 )

10.000

 

 

 

 

U ___________, dana ____ 20___. godine

 

 

 

 

 

Poresku prijavu u Poreskoj upravi

 

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni                                           kontrolisali :

 

tvrdi i overava :

 

Poresku prijavu popunio (m.p.)                 Odgovorno lice isplatioca                                                  1. ___________________________

 

_________________________            ______________________                                                 2. ___________________________


PRIMER OBRAČUNA

 

PRIMALAC autorskog prihoda je ZAPOSLENO LICE
43% normirani troškovi

 

 

 

Za slikarska dela, grafička dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umetnička rešenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička dela, prevođenje, odnosno prevodi, muzička i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, za izvođenje umetničkih dela (sviranje i pevanje, pozorišna i filmska gluma, recitovanje), snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu – 43% od bruto prihoda

 

 

 

 

 

PP OPJ-2

 

 

 

Isplatilac _______________________________________                                REPUBLIKA SRBIJA

 

Sedište isplatioca _________________________________                  MINISTARSTVO FINANSIJA

 

(adresa i opština isplatioca)                                                                             PORESKA UPRAVA

 

PIB _____________                                                                                      Organizaciona jedinica

 

Matični broj _____________                                                          ___________________________

 

Šifra delatnosti isplatioca ____________                                      Potvrda o prijemu:_____________

 

 

 

 

 

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA PRIHODE OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

 

 

 

Primalac prihoda je osiguranik na PIO:

 

(zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)

 

1. zaposleni

 

2. samostalna delatnost

 

3. poljoprivrednik

 

 

 

Vrsta prihoda: ____________________________                         Isplata izvršena:_____20__. godine

 

Unose se celi brojevi, bez decimala

 

 

 

R. br.

Opis

Iznos

Uplatni račun

1

2

3

4

1.

Prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine (čl. 52-53. Zakona)

13.348

 

2.

Troškovi (2.1. + 2.2.)

5.740

 

2.1

2.1. Normirani troškovi (1 x 43%)

5.740

 

2.2

2.2. Stvarni troškovi

 

 

3.

Oporezivi prihod (1 – 2)

7.608

4.

Porez na dohodak građana (3 x 20%)

1.522

840-711 131 843-95

5.

Doprinos za PIO na teret primaoca prihoda (3 x 24%)

1.826

840-721 117 843-60

6.

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret primaoca prihoda (3 x ___%)

0

840-721 324 843-54

7.

Iznos za isplatu (1 – 4 – 5 – 6 )

10.000

 

 

 

 

U ___________, dana ____ 20___. godine

 

 

 

 

 

Poresku prijavu u Poreskoj upravi

 

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni                                           kontrolisali :

 

tvrdi i overava :

 

Poresku prijavu popunio (m.p.)                 Odgovorno lice isplatioca                                                  1. ___________________________

 

_________________________            ______________________                                                 2. ___________________________

 

 

 

PRIMER OBRAČUNA

 

PRIMALAC autorskog prihoda je ZAPOSLENO LICE
34% normirani troškovi

 

 

 

Za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u tač. 1) i 2)  – 34% od bruto prihoda.

 

 

 

 

 

PP OPJ-2

 

 

 

Isplatilac _______________________________________                                REPUBLIKA SRBIJA

 

Sedište isplatioca _________________________________                  MINISTARSTVO FINANSIJA

 

(adresa i opština isplatioca)                                                                             PORESKA UPRAVA

 

PIB _____________                                                                                      Organizaciona jedinica

 

Matični broj _____________                                                          ___________________________

 

Šifra delatnosti isplatioca ____________                                      Potvrda o prijemu:_____________

 

 

 

 

 

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA PRIHODE OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

 

 

 

Primalac prihoda je osiguranik na PIO:

 

(zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)

 

1. zaposleni

 

2. samostalna delatnost

 

3. poljoprivrednik

 

 

 

Vrsta prihoda: ____________________________                         Isplata izvršena:_____20__. godine

 

Unose se celi brojevi, bez decimala

 

 

 

R. br.

Opis

Iznos

Uplatni račun

1

2

3

4

1.

Prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine (čl. 52-53. Zakona)

14.092

 

2.

Troškovi (2.1. + 2.2.)

4.791

 

2.1

2.1. Normirani troškovi (1 x 34%)

4.791

 

2.2

2.2. Stvarni troškovi

 

 

3.

Oporezivi prihod (1 – 2)

9.301

4.

Porez na dohodak građana (3 x 20%)

1.860

840-711 131 843-95

5.

Doprinos za PIO na teret primaoca prihoda (3 x 24%)

2.232

840-721 117 843-60

6.

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret primaoca prihoda (3 x ___%)

0

840-721 324 843-54

7.

Iznos za isplatu (1 – 4 – 5 – 6 )

10.000

 

 

 

 

U ___________, dana ____ 20___. godine

 

 

 

 

 

Poresku prijavu u Poreskoj upravi

 

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni                                           kontrolisali :

 

tvrdi i overava :

 

Poresku prijavu popunio (m.p.)                 Odgovorno lice isplatioca                                                  1. ___________________________

 

_________________________            ______________________                                                 2. ___________________________

 

 

 


Možda vas interesuje