Poreska prijava PP OPJ-6 (ugovor o delu i sl.)

Poreska prijava PP OPJ-6 se popunjava i predaje Poreskoj upravi kada pravno lice (privredno društvo, preduzetnik i dr) isplaćuje naknadu fizičkom licu po osnovu :

 1. ugovora o delu (klikni za širu informaciju i primer ugovora)
 2. dopunskog rada,
 3. naknade za trgovinsko zastupanje,
 4. volonterskog rada,
 5. primanja članova upravnog i nadzornog odbora,
 6. naknade poslanicima i odbornicima,
 7. naknade po osnovu odbrane i zaštite,
 8. primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika.

Isplate po svim navedenim osnovama se unose u bazu podataka Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja odnosno  ulaze u penzijsku osnovicu fizičkog lica.

Pravno lice predaje svojoj poslovnoj banci :

 1. nalog za prenos (virman) za isplatu neto iznosa licu kome isplaćuje ili nalog za isplatu gotovine,
 2. naloge za prenos (virmane) za plaćanje poreza,
 3. popunjenu poresku prijavu OPJ-6 u 2 primerka.

Poslovna banka prima naloge i vrši prenos sredstava neto naknade, plaćanje poreza, overava oba primerka poreske prijave OPJ-1 i vraća ih pravnom licu.

Postupak overe poreske prijave (posle izvršene  isplate)  kod Poreske uprave  :

 1. u periodu od 01-05 narednog meseca u odnosu na mesec u kome je izvršena isplata pravno lice predaje Poreskoj upravi 2 primerka popunjene poreske prijave OPJ-6 koja overava oba primerka poreske prijave stavljanjem bar koda, jedan primerak zadržava za svoju evidenciju a drugi primerak vraća pravnom licu,
 2. pravno lice predaje poresku prijavu (overenu od Poreske uprave) svom knjigovodstvu na knjiženje tj. evidentiranje isplate fizičkom licu i plaćenih javnih dažbina.

Ukoliko isplatu vrši preduzetnik koji koji ne vodi knjigovodstvo jer nema obavezu vođenja poslovnih knjiga (paušalci), taj preduzetnik je dužan da čuva ovu poresku prijavu u svom arhivu dokumenata.

Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja se predaje ( radi upisa isplaćene naknade kao prihod fizičkog lica tj. u njegovu penzijsku osnovicu) sledeća dokumentaciju  i to :

 • obrazac M-UN u 2 primerka, popunjen i overen od isplatioca,
 • fotokopija poreske prijave OPJ-6 overene od Poreske uprave,
 • fotokopija izvoda sa poslovnog računa u kome je evidentirana isplata PIO doprinosa,
 • fotokopija ugovora (o delu ili drugog ugovora) iz koga se vidi : osnov za isplatu neto naknade, isplaćen neto iznos, podaci o fizičkom licu kome je isplaćena naknada – ime i prezime, JMBG, adresa, potpisi ugovornih strana i pečat isplatioca. Uz fotokopiju ugovora treba imati i njegov original radi uvida službenika PIO fonda.

Fond PIO overava oba primerka obrasca M-UN, zadržava jedan primerak radi upisa podataka i fotokopiju podnete dokumentacije a drugi primerak obrasca M-UN vraća pravnom licu.

Pravno lice predaje svom računovodstvu poresku prijavu OPJ-6 overenu od Poreske uprave i obrazac M-UN overen od Fonda penzijskog osiguranja radi evidentiranja isplate neto naknade, poreza i doprinosa.

 U daljem tekstu dat je primer popunjene poreske prijave PP OPJ-6 za isplatu po osnovu ugovora o delu kada je primalac zaposleno lice i kada je nezaposleno lice a ukoliko korisnik želi da sam izvrši obračun i popunjavanje  poreske prijave treba da klikne na :

 1. PP OPJ-6 Ugovor o delu (primalac zaposleno lice ili penzioner)
 2. PP OPJ-6 Ugovor odelu (primalac nezaposleno lice)

Možda vas interesuje