Odluka o uslovima i načinu vođenja računa nerezidenata

Odluka o uslovima i načinu otvaranja i načinu vođenja računa nerezidenata

Sl. glasnik RS br. 16/2007, 12/2008, 61/2008

Osnovne odredbe

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima banke mogu otvarati račune nerezidenata i način vođenja i gašenja tih računa.

2. Banka nerezidentu može otvoriti dinarski nerezidentni račun i devizni nerezidentni račun, na kojima se vode dinari i devize koje je nerezident stekao u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: nerezidentni račun).

3. Nerezidentni račun može biti tekući i depozitni.

Depozitni nerezidentni račun može biti po viđenju ili oročen, sa otkaznim rokom ili bez otkaznog roka, s posebnom namenom ili bez namene.

4. Banka nerezidentu otvara nerezidentni račun na osnovu njegovog pismenog zahteva za otvaranje nerezidentnog računa i na osnovu pismenog ugovora zaključenog s tim nerezidentom (u daljem tekstu: ugovor).

Izuzetno od stava 1. ove tačke, banka nerezidentu može otvoriti nerezidentni račun i ako je to predviđeno zakonom i drugim propisom.

Banka nerezidentu-banci otvara nerezidentni račun na način koji je uobičajen u bankarskoj praksi, kao i na osnovu razmenjenih kontrolnih dokumenata u skladu sa utvrđenim sistemom komunikacije između banaka.

5. Banka i nerezident ugovorom uređuju međusobne odnose u vezi s primenom opštih uslova poslovanja banke koji se odnose na način vođenja nerezidentnog računa, a naročito: broj i naziv nerezidentnog računa koji se otvara, način i rokove dostavljanja izveštaja o prometu i stanju na nerezidentnom računu, način obračuna i plaćanja kamate i valutu u kojoj se plaćaju glavnica i kamata, uslove za raskid ugovora, kao i obavezu nerezidenta da obavesti banku o statusnim i drugim promenama.

6. Banka nerezidentu može otvoriti devizni račun samo u vrstama valuta kojima se trguje na deviznom tržištu u devizama, u skladu sa odlukom kojom se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

7. Banka je dužna da dokumentaciju na osnovu koje otvara i gasi nerezidentni račun nerezidenta čuva najmanje deset godina od dana gašenja tog računa.

Naloge na osnovu kojih su evidentirane promene na nerezidentnom računu banka je dužna da čuva najmanje deset godina posle isteka godine u kojoj su evidentirane te promene.

Dokumentacija iz st. 1. i 2. ove tačke čuva se u izvornom obliku ili u drugom obliku pogodnom za dokazivanje.

8. Banke su dužne da, kod otvaranja, vođenja i gašenja računa nerezidenata u smislu ove odluke, preduzimaju radnje i mere utvrđene zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje i propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca.

Nerezidentni računi pravnih lica

9. Banka nerezidentu-pravnom licu otvara nerezidentni račun na osnovu pismenog zahteva za otvaranje nerezidentnog računa, koji sadrži: naziv podnosioca zahteva, sedište (mesto), adresu i telefon, predmet poslovanja – delatnost, kao i potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) izvod iz registra u kome je nerezident – pravno lice upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sedište ili, ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar – drugi validni dokument o osnivanju, u skladu s propisima zemlje sedišta na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja;

2) izvod iz zakona, odnosno drugog propisa ako se nerezidentni račun otvara po tom osnovu;

3) dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj nerezidenta – pravnog lica ako se zahtev odnosi na otvaranje dinarskog nerezidentnog računa;

4) karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga – radi raspolaganja sredstvima na nerezidentnom računu, koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rešenja o registraciji nerezidenta – pravnog lica u zemlji sedišta i lica na koje je ovlašćeno lice prenelo pravo potpisivanja, odnosno iz drugog validnog dokumenta o osnovanju koji je overen pečatom.

Dokument iz stava 2, odredba pod 1, ove tačke dostavlja se u kopiji koju je overio nadležni organ i u overenom prevodu na srpski jezik, koji ne mogu biti stariji od tri meseca, pri čemu je nerezident kome banka vodi nerezidentni račun dužan da ovaj dokument dostavi jednom godišnje, odnosno ako ga ne dostavi – banka neće izvršavati transakcije ovog nerezidenta dok ne dostavi taj dokument.

10. Strana diplomatska i konzularna predstavništva u Republici Srbiji, kod otvaranja nerezidentnog računa u banci, prilažu izvod iz registra koji se vodi kod nadležnih organa u Republici Srbiji i karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga – radi raspolaganja sredstvima na nerezidentnom računu tih predstavništava.

11. Banka zaključuje ugovor s nerezidentima iz tač. 9. i 10. ove odluke kad utvrdi da su ispunjeni uslovi iz tih tačaka.

Banka nerezidentu iz tač. 9. i 10. ove odluke gasi nerezidentni račun na njegov zahtev ili na osnovu ugovora, a sredstva sa ugašenih nerezidentnih računa prenosi na račun naveden u tom zahtevu, odnosno ugovoru. Banka ovom nerezidentu gasi nerezidentni račun i kad on prestane da postoji kao pravni subjekt, u kom slučaju sredstva sa ugašenih računa prenosi na račun pravnog sledbenika tog nerezidenta, a ako taj sledbenik nije određen – na račun sredstava banke koja se ne koriste.

11a Banka nerezidentu iz tačke 9. ove odluke isplaćuje gotov novac s njegovog dinarskog nerezidentnog računa pod uslovima i na način koji su propisani odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuju uslovi i način plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost.

Nerezidentni računi fizičkih lica

12. Banka nerezidentu fizičkom licu (u daljem tekstu: fizičko lice) otvara nerezidentni račun na njegov zahtev, uz koji se podnosi dokumentacija kojom se utvrđuje identitet tog lica, kao i njegovo državljanstvo, odnosno mesto prebivališta ili boravišta u poslednjih godinu dana (pasoš ili druga odgovarajuća lična isprava).

13. Banka fizičkom licu otvara nerezidentni račun i na osnovu sudskog rešenja, u kom slučaju ugovor potpisuje lice iz izvršnog sudskog rešenja, odnosno lice koje je određeno za staratelja (npr. rešenjem starateljskog organa), a banka utvrđuje identitet ovih lica.

14. Banka nerezidentni račun može otvoriti i maloletnom fizičkom licu – na osnovu ugovora koji u ime i za račun tog lica potpisuje njegov zakonski zastupnik i utvrđuje identitet ovog zastupnika.

15. Fizičko lice može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor, u kom slučaju banka utvrđuje identitet ovlašćenog lica i nerezidentni račun otvara na osnovu ovlašćenja koje je overio nadležni organ i koje ne može biti starije od tri meseca.

16. Lica iz tač. 13, 14. i 15. ove odluke banci dostavljaju kopije dokumenata propisanih u tim tačkama, prevedene na srpski jezik, koje je overio nadležni organ, kao i kopije isprava na osnovu kojih se utvrđuje identitet vlasnika nerezidentnog računa.

Banka kopije dokumenata i isprava iz stava 1. ove tačke zadržava za svoje potrebe, pri čemu je dužna da kod otvaranja računa proveri da podaci u kopijama isprava odgovaraju podacima u overenim kopijama dokumenata.

Lica iz ove tačke u raspolaganju sredstvima na nerezidentnom računu ne mogu imati veća prava od vlasnika nerezidentnog računa.

17. Banka koja je fizičkom licu otvorila nerezidentni račun u smislu ove odluke – tom licu izdaje štednu knjižicu, odnosno evidencioni karton, pri čemu štedna knjižica treba da sadrži bitne elemente iz ugovora, kao i vidnu oznaku da je dinarska, odnosno devizna, a evidencioni karton – naziv banke, podatke o vlasniku nerezidentnog računa, broj računa i druge neophodne podatke.

18. Banka gasi nerezidentni račun fizičkom licu na zahtev vlasnika nerezidentnog računa, odnosno po nalogu ovlašćenog lica iz tačke 15. ove odluke, kao i na osnovu izvršnog sudskog rešenja, zbog smrti vlasnika računa ili iz drugih razloga.

Prelazna odredba i završne odredbe

19. Banke koje su, do dana stupanja na snagu ove odluke, nerezidentne račune otvorile u smislu Odluke o načinu vođenja devizne štedne knjižice i deviznog računa fizičkog lica – rezidenta i nerezidenta u banci („Službeni glasnik RS“, broj 94/2004) – dužne su da poslove koji se odnose na otvaranje, vođenje i gašenje nerezidentnih računa usklade sa ovom odlukom u narednih 180 dana.

20. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu vođenja devizne štedne knjižice i deviznog računa fizičkog lica – rezidenta i nerezidenta u banci („Službeni glasnik RS“, broj 94/2004).

21. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

Samostalna odredba Odluke o dopuni Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja računa nerezidenata

Sl. glasnik RS br. 12/2008

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

Samostalna odredba Odluke o izmeni Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja računa nerezidenata

Sl. glasnik RS br. 61/2008

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

Možda vas interesuje