Ne plaća se porez na dohodak na isplate stipendije ili kredita deci preminulih radnika do neoporezivog iznosa

“Odredbom člana 9. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se porez na dohodak građana ne plaća na primanja ostvarena po osnovu stipendija i kredita učenika i studenata u mesečnom iznosu do 7.787 dinara.

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu stipendija i kredita učenika i studenata bliže je uređeno Pravilnikom o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2001 i 5/2005 – dalje: Pravilnik).

U članu 7. Pravilnika propisano je da se poresko izuzimanje na primanja po osnovu stipendija i kredita ostvaruje do zakonom propisanog iznosa za stipendije i kredite koji se učenicima srednjih škola i studentima viših škola i fakulteta isplaćuju po ugovoru:

1) u skladu sa zakonom kojim se uređuje učenički i studentski standard u Republici Srbiji;

2) od strane davalaca, u čiju delatnost, pored ostalog, spada i stimulisanje, odnosno pomoć u školovanju učenika i studenata (državne organizacije i institucije, nevladine organizacije, dobrotvorne i druge organizacije, fondovi, fondacije i zadužbine i dr.);

3) od strane preduzeća i drugih pravnih lica, odnosno preduzetnika, u funkciji rešavanja i obezbeđivanja njihovih kadrovskih potreba.

Pravo na poresko izuzimanje ne može se ostvariti za stipendije i kredite koji se isplaćuju licima koja su zaposlena kod davaoca stipendija ili kredita, kao i učenicima koji pohađaju osnovnu školu (obavezno osnovno obrazovanje), saglasno članu 8. Pravilnika.

Ukoliko se davanje vrši fizičkom licu, nezavisno od toga što se od strane davaoca nominuje kao stipendija i kredit, ako ne ispunjava Pravilnikom propisane uslove za ostvarivanje prava na poresko izuzimanje stipendija i kredita učenika srednjih škola i studenata viših škola i fakulteta, ne može imati poreski tretman stipendije i kredita u smislu napred navedenih odredbi Zakona i Pravilnika.

Dakle, ukoliko se vrši novčana isplata fizičkom licu (deci preminulih radnika) po osnovu stipendije ili kredita, u skladu sa odredbama Pravilnika, do visine propisanog neoporezivog iznosa, takvo primanje je izuzeto od oporezivanja porezom na dohodak građana.

Kada se isplata po navedenom osnovu vrši u iznosu iznad visine propisanog neoporezivog iznosa, to davanje (za deo iznad neoporezivog iznosa) ima poreski tretman drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na drugi prihod saglasno članu 85. stav 1. tačka 12) Zakona.

U slučaju kada se isplata vrši po predmetnom osnovu s tim da nisu ispunjeni uslovi propisani Pravilnikom, takvo primanje takođe ima poreski tretman drugog prihoda i u celosti podleže plaćanju poreza na drugi prihod saglasno tački 13) tog člana Zakona.

Porez na druge prihode plaća se po stopi od 20% na osnovicu koju čini oporezivi prihod, kao razlika između bruto prihoda i normiranih troškova u visini od 20%, saglasno odredbama člana 85. st. 1. do 3. i člana 86. Zakona.

Porez na drugi prihod obračunava se i plaća po odbitku, u skladu sa čl. 99. i 101. Zakona. To znači da je isplatilac prihoda, kao poreski platac, dužan da porez obračuna, obustavi i uplati na propisan račun u momentu isplate prihoda, prema propisima koji važe na dan isplate prihoda.

Prilikom isplate stipendija i kredita iznad neoporezivog iznosa, kao i u slučaju kad takvo primanje u celosti podleže oporezivanju porezom na dohodak građana kao drugi prihod, isplatilac podnosi zbirnu poresku prijavu o plaćenom porezu po odbitku na obrascu PP OPJ-8 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode – primanja iznad neoporezivog iznosa (stipendije i krediti učenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoć za slučaj smrti, putni troškovi i druga primanja kada se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje) i Specifikaciju uplate poreza prema opštinama, u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (“Sl. glasnik RS”, br. 137/2004 i 82/2006).”

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 414-00-64/2010-04 od 19.8.2010. godine)

Možda vas interesuje