Dokumentacija potrebna za overu

Dokumentacija potrebna za overu

Vidi i :

 1. Gde i kako se overavaju dokumenti
 2. Kalkulator sudske takse za overu u Prvom osnovnom sudu u Beogradu

U zavisnosti od vrste dokumenta koji treba overiti overa se može obaviti kod :

 1. Osnovnog suda,
 2. Opštine,
 3. Od 01. septembra 2014. godine predviđeno je da počnu sa radom javni beležnici kao ovlašćena lica za overu dokumenata prema Zakonu o javnim beležnicima.  Prema ovom zakonu kao važeći lični dokument priznavaće se i vozačka dozvola i vojna knjižica.

Dokument koji se overava

Ko overava (overitelj)

Potrebno za overu

Ugovor o kupoprodaji Sud Javni beležnik
 1. lično prisustvo ugovornih strana
 2. važeći lični dokument ugovornih strana (za građane Srbije lična karta ili važeći pasoš, za strance isključivo pasoš, za pravna lica original rešenja ili izvoda iz APR i jedan primerak u fotokopiji naznačenog  rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava overitelj)
 3. najmanje 6 primeraka ugovora (2 primerka od kojih overitelj zadržava 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi)
 4. dokaz o vlasništvu nepokretnosti koja se prodaje (ugovor, pravosnažno rešenje o nasleđivanju i dr.) – original na uvid i 1 fotokopija za arhivu overitelja
 5. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Ugovor o poklonu Sud Javni beležnik
 1. lično prisustvo ugovornih strana
 2. važeći lični dokument ugovornih strana (za građane Srbije lična karta ili važeći pasoš, za strance isključivo pasoš, za pravna lica original rešenja ili izvoda iz APR i jedan primerak u fotokopiji naznačenog  rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava overitelj)
 3. najmanje 6 primeraka ugovora (2 primerka od kojih overitelj zadržava 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi)
 4. dokaz o vlasništvu nepokretnosti koja se poklanja (ugovor, pravosnažno rešenje o nasleđivanju i dr.) – original na uvid  i 1 fotokopija za arhivu overitelja
 5. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Ugovor o zakupu Sud Javni beležnik
 1. lično prisustvo ugovornih strana
 2. važeći lični dokument ugovornih strana (za građane Srbije lična karta ili važeći pasoš, za strance isključivo pasoš, za pravna lica original rešenja ili izvoda iz APR i jedan primerak u fotokopiji naznačenog  rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava overitelj)
 3. najmanje 6 primeraka ugovora (2 primerka od kojih overitelj zadržava 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi)
 4. dokaz o vlasništvu nepokretnosti ukoliko se prodaje nepokretnost (ugovor, pravosnažno rešenje o nasleđivanju i dr.) – original na uvid  i 1 fotokopija za arhivu overitelja
 5. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Ugovor o razmeni (trampi) nepokretnosti Sud Javni beležnik
 1. lično prisustvo ugovornih strana
 2. važeći lični dokument ugovornih strana (za građane Srbije lična karta ili važeći pasoš, za strance isključivo pasoš, za pravna lica original rešenja ili izvoda iz APR i jedan primerak u fotokopiji naznačenog  rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava overitelj)
 3. najmanje 6 primeraka ugovora (2 primerka od kojih overitelj zadržava 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi)
 4. dokaz o vlasništvu nepokretnosti koje se razmenjuju (ugovor, pravosnažno rešenje o nasleđivanju i dr.) – original na uvid i 1 fotokopija za arhivu overitelja
 5. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Sporazumni raskid ugovora Sud Javni beležnik
 1. lično prisustvo ugovornih strana
 2. važeći lični dokument ugovornih strana (za građane Srbije lična karta ili važeći pasoš, za strance isključivo pasoš, za pravna lica original rešenja ili izvoda iz APR i jedan primerak u fotokopiji naznačenog  rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava overitelj)
 3. najmanje 6 primeraka ugovora (2 primerka od kojih overitelj zadržava 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi)
 4. dokaz o vlasništvu nepokretnosti (ugovor, pravosnažno rešenje o nasleđivanju i dr.) – original na uvid i 1 fotokopija za arhivu overitelja
 5. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Ugovor o nadgradnji, dogradnji i dr. Ugovorne strane: 1. stambena zgrada 2. fizičko lice kao investitor Sud Javni beležnik
 1. lično prisustvo ugovornih strana
 2. odluka Skupštine zgrade o dozvoli za nadgradnju, dogradnju
 3. saglasnost vlasnika stanova – original potpisa
 4. važeći lični dokument ugovornih strana (za građane Srbije lična karta ili važeći pasoš, za strance isključivo pasoš, za pravna lica original rešenja ili izvoda iz APR i jedan primerak u fotokopiji naznačenog  rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava overitelj
 5. najmanje 6 primeraka ugovora (2 primerka od kojih overitelj zadržava 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi)
 6. dokaz o vlasništvu nepokretnosti (ugovor, pravosnažno rešenje o nasleđivanju i dr.)- original na uvid i 1 fotokopija za arhivu overitelja
 7. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Predugovor Sud Javni beležnik
 1. lično prisustvo ugovornih strana
 2. važeći lični dokument ugovornih strana (za građane Srbije lična karta ili važeći pasoš, za strance isključivo pasoš, za pravna lica original rešenja ili izvoda iz APR i jedan primerak u fotokopiji naznačenog  rešenja ili izvoda iz APR koje zadržava overitelj
 3. najmanje 6 primeraka ugovora (2 primerka od kojih overitelj zadržava 1 primerak za svoju arhivu a 1 primerak po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi)
 4. dokaz o vlasništvu nepokretnosti ukoliko se prodaje nepokretnost (ugovor, pravosnažno rešenje o nasleđivanju i dr.) – original na uvid i 1 fotokopija za arhivu overitelja
 5. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Punomoćje (ovlašćenje) Sud Javni beležnik Opština
 1. najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)
 2. važeći lični dokument
 3. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Izjava Sud Javni beležnik Opština
 1. najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)
 2. važeći lični dokument
 3. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Razne saglasnosti Sud Javni beležnik Opština
 1. najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)
 2. važeći lični dokument
 3. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Overa potpisa (OP obrazac) Sud Javni beležnik Opština
 1. najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)
 2. važeći lični dokument
 3. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Odobrenje za putovanje maloletne dece Sud Javni beležnik Opština
 1. najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)
 2. važeći lični dokument
 3. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Overa fotokopije dokumenta Sud Javni beležnik Opština
 1. najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)
 2. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Overa prevoda sudskog tumača Sud Javni beležnik Opština
 1. najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)
 2. dokaz o plaćenoj taksi za overu
Apostil – overa dokumenata za korišćenje u inostranstvu (lična karta, izvod iz matičnih knjiga, ugovori, rešenja suda i dr.) Sud Javni beležnik
 1. original dokumenta koji se overava apostilom
 2. najmanje 2 primerka (1 primerak za arhivu overitelja)
 3. dokaz o plaćenoj taksi za overu

Možda vas interesuje