BILATERALNI SPORAZUMI o socijalnom osiguranju

Sporazum između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 111/2009 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom... »»»

Sporazum između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i  Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 102/2007 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Crne... »»»

Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2001 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske... »»»

Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 7/2003 ČLAN 1 Ratifikuje se Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne... »»»

Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2001 Član 1 Potvrđuje se Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije... »»»

Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade

Zakon o potvrđivanju sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 12/2013 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade,... »»»

Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Češke Republike o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Češke Republike o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 7/2002 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Češke Republike... »»»

Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti Sl.glasnik RS  – Međunarodni ugovori br. 2/2012 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj... »»»

Konvencije o socijalnom osiguranju između Francuske i Jugoslavije

Sadržaj : Ukaz o ratifikaciji Оpšte Konvencije o socijalnom osiguranju između Francuske i Jugoslavije, zaključene i potpisane 5 januara 1950. godine u Parizu (Sl.vesnik Prezidijuma Narodne Skupštine FNRJ br. 4/51) Odobrenje... »»»

Konvencija između SFRJ i Kraljevine Norveške o socijalnom osiguranju, sa protokolom

Zakon o ratifikaciji Konvencije između SFRJ i Kraljevine Norveške o socijalnom osiguranju, sa protokolom Sl.list SFRJ br. 22/75 ČLAN 1 Ratifikuje se Konvencija između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine... »»»