Zabrana konkurencije, osnivači, direktor, rad van radnog odnosa

Na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije u slučaju prestanka radnog odnosa ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije u slučaju prestanka radnog odnosa ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje „Sa stanovišta oporezivanja prihoda koje ostvare fizička... »»»

U kojim slučajevima osnivač privrednog društva nije obveznik doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

U kojim slučajevima osnivač privrednog društva nije obveznik doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje „Prema odredbi člana 6. stav 1. tačka 15) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje... »»»

Slučajevi u kojima osnivač privrednog društva stiče svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti

Slučajevi u kojima osnivač privrednog društva stiče svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti „Povodom molbe za davanje mišljenja u pogledu sticanja svojstva osiguranika samostalnih delatnosti osnivača privrednog subjekta obaveštavamo Vas o sledećч,em:... »»»

Pravo direktora na naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor zbog razrešenja pre isteka mandata

Pravo direktora na naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor zbog razrešenja pre isteka mandata „Pravo na godišnji odmor je pravo iz radnog odnosa. Ovo pravo ostvaruje i direktor, koji je,... »»»

Osnivač privrednog društva koji je istovremeno i direktor i jedino lice koje obavlja delatnost u tom društvu ne može da zaključi ugovor o radu sa samim sobom već se smatra osiguranikom samostalnih delatnosti

Osnivač privrednog društva koji je istovremeno i direktor i jedino lice koje obavlja delatnost u tom društvu ne može da zaključi ugovor o radu sa samim sobom već se smatra... »»»

Vremensko ograničenje privremenih i povremenih poslova

Vremensko ograničenje privremenih i povremenih poslova „U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Sl glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), poslodavac može za obavljanje poslova koji su po... »»»

Osnivač privrednog društva koji je istovremeno direktor tog društva je osiguranik samostalnih

Osnivač privrednog društva koji je istovremeno direktor tog društva je osiguranik samostalnih delatnosti   „Odredbom člana 48. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje:... »»»

Zaključivanje ugovora o delu samo za poslove van delatnosti privrednog društva

Zaključivanje ugovora o delu samo za poslove van delatnosti privrednog društva   „U članu 199. st. 1. i 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009... »»»

Odgovornost direktora za poslovne odluke i štetu nanetu privrednom društvu

Odgovornost direktora za poslovne odluke i štetu nanetu privrednom društvu   Iz obrazloženja: „Na osnovu činjenice da je u vreme naplate novčane kazne tuženi bio generalni direktor i zastupnik akcionarskog... »»»

Direktor je osnivač i jedini organ u privrednom društvu

Direktor je osnivač i jedini organ u privrednom društvu „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 48. propisano je da direktor može... »»»