Radno vreme

Mogućnost rada sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca

Mogućnost rada sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) u članu 51. propisuje da... »»»

Rad sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca

Rad sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) u članu 51. propisuje da puno... »»»

Preraspodela radnog vremena u šestomesečnom periodu

Preraspodela radnog vremena u šestomesečnom periodu   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), u članu 50. stav 1, propisano je da puno... »»»

Aneks ugovora za prelazak sa nepunog u puno radno vreme za određeno vreme trajanja

Aneks ugovora za prelazak sa nepunog u puno radno vreme za određeno vreme trajanja   „Prema članu 171. stav 1. tačka 6) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005,... »»»

Nepuno radno vreme – aneks ugovora, propisi i mišljenja Ministarstva

Poslodavac „___“ Broj : ____ U __, __.201_. godine.  Na osnovu člana 30-35. a u vezi sa članom 51. i 171. Zakona o radu (Sl.glasnik RS  br. 24, 61/2005; 54/2009,... »»»

Način računanja ostvarenih časova rada preko punog radnog vremena

Način računanja ostvarenih časova rada preko punog radnog vremena   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je: da puno radno vreme... »»»

Pravo na skraćeno radno vreme radi nege i staranja o oboleloj osobi

Pravo na skraćeno radno vreme radi nege i staranja o oboleloj osobi    „U članu 98. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon),... »»»

Evidencija o ostvarenom broju časova rada i prava u vezi s tim

Evidencija o ostvarenom broju časova rada i prava u vezi s tim   „U skladu sa članom 57. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), poslodavac... »»»