Prestanak radnog odnosa

Zaposleni koji koristi neplaćeno odsustvo mora da se odjavi iz evidencije penzijskog i invalidskog osiguranja

Zaposleni koji koristi neplaćeno odsustvo mora da se odjavi iz evidencije penzijskog i invalidskog osiguranja „Prema članu 14. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br.... »»»

Otkaz ugovora o radu kada je ugovoren probni rad

Otkaz ugovora o radu kada je ugovoren probni rad „Članom 36. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da... »»»

Pravo poslodavca na otkaz ugovora o radu sa ugovorenim probnim radom

Pravo poslodavca na otkaz ugovora o radu sa ugovorenim probnim radom „Članom 36. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano... »»»

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline   Iz obrazloženja: „Naime, prema odredbi člana 94. stav 1. tačka 1) Kolektivnog ugovora tuženog broj … od 21.9.2010. godine: poslodavac može... »»»

Rok do koga poslodavac može dati otkaz zaposlenom zbog povrede radne obaveze ili krivičnog dela učinjenom na radu ili u vezi sa radom

Rok do koga poslodavac može dati otkaz zaposlenom zbog povrede radne obaveze ili krivičnog dela učinjenom na radu ili u vezi sa radom „Članom 184. stav 1. Zakona o radu... »»»

Obaveza poslodavca da zaposlenom pre otkaza ugovora o radu dâ upozorenje

Obaveza poslodavca da zaposlenom pre otkaza ugovora o radu dâ upozorenje „Član 179. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon)... »»»

Poslodavac ima diskreciono pravo i može da otkaže ugovor o radu na određeno vreme pre isteka vremena na koji je ugovor zaključen

Poslodavac ima diskreciono pravo i može da otkaže ugovor o radu  na određeno vreme pre isteka vremena na koji je ugovor zaključen   „U članu 37. Zakona o radu („Sl.... »»»

Zaposleni koji nema navršene godine života odlučuje sam da li će ostvariti pravo na penziju ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina života

Zaposleni koji nema navršene godine života odlučuje sam da li će ostvariti pravo na penziju ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina života „U skladu sa članom 175.... »»»

Obaveza davanja pismenog otkaza ugovora o radu zaposlenom koji je na zameni pre povratka odsutne koju zamenjuje

Obaveza davanja pismenog otkaza ugovora o radu zaposlenom koji je na zameni pre povratka odsutne koju zamenjuje „U članu 37. stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005,... »»»

Dostavljanje rešenja o prestanku radnog odnosa

Dostavljanje rešenja o prestanku radnog odnosa   „U skladu sa članom 185. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), ugovor o radu otkazuje... »»»