RADNI ODNOS

Sadrži propise iz oblasti radnih odnosa, doprinosa, mišljenja Ministarstava, opšte i pojedinačne akte pravnih subjekata, rešenja, bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju sa drugim državama

Rešenje inspektora rada i ministra rada kao drugostepenog organa je privremenog karaktera do donošenja pravnosnažne sudske odluke

Rešenje inspektora rada i ministra rada kao drugostepenog organa je privremenog karaktera do donošenja pravnosnažne sudske odluke „Članom 271. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 –... »»»

Odsustva sa rada radi nege deteta

Odsustva sa rada radi nege deteta „Članom 73. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), utvrđeno je da se godišnji odmor može koristiti u... »»»

Prestanak radnog odnosa na određeno vreme – Izvod iz presude Vrhovnog suda Srbije

Prestanak radnog odnosa na određeno vreme – Izvod iz presude Vrhovnog suda Srbije   Iz obrazloženja: „Radni odnos tužilji prestao je zakonito na osnovu odredbe člana 175. Zakona o radu... »»»

Odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenog na određeno vreme, ne utiče na prestanak ugovora o radu na određeno vreme

Odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenog na određeno vreme, ne utiče na prestanak ugovora o radu na određeno vreme „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005... »»»

Volonterski rad direktora

Volonterski rad direktora „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 48. reguliše položaj i status direktora. Lice koje je izabrano za direktora može da zasnuje... »»»

Direktor u dopunskom radu u drugom pravnom licu

„Prema čl. 48. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 – dalje: Zakon), lice izabrano za direktora, može da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme, ili da obavlja poslove... »»»

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika-odobravanje, povraćaj i nemogućnost otpisa

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika-odobravanje, povraćaj i nemogućnost otpisa „Prema odredbi člana 39 Opšteg kolektivnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 22/97, 21/98, 53/99, 12/2000 i 31/2001), poslodavac može... »»»

Zaposleni je dužan da se po isteku prava na neplaćeno odsustvo vrati na rad prvog sledećeg dana ili u ostavljenom roku u skladu s rešenjem o neplaćenom odsustvu

Zaposleni je dužan da se po isteku prava na neplaćeno odsustvo vrati na rad prvog sledećeg dana ili u ostavljenom roku u skladu s rešenjem o neplaćenom odsustvu „Odredbom člana... »»»