MODELI – opšti i pojedinačni akti

Pravilnik o radu (prema novom Zakonu o radu 2014)

Na osnovu člana 3. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) direktor privrednog društva “____” d.o.o. dana ___.___.2014. godine donosi Pravilnik o radu “__ ” Osnovne odredbe Član... »»»

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) direktor privrednog društva/preduzetnik “___”d.o.o. dana __.__.__. godine donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta... »»»

MODEL – Ugovor o radu (sa izvodom iz Zakona o radu)

MODEL – Ugovor o radu (sa izvodom iz Zakona o radu)

SADRŽAJ : Objašnjenje za unos podataka u ugovor o radu Model ugovora o radu na neodređen vreme (sa alternativama za određeno radno vreme, probni rad, puno i nepuno radno vreme)... »»»

MODEL – Rešenje o godišnjem odmoru (sa odredbama Zakona o radu)

MODEL – Rešenje o godišnjem odmoru (sa odredbama Zakona o radu)

PUN GODIŠNJI ODMOR Na osnovu člana 192. a u vezi sa članom 68-76. Zakona o radu (Sl. glasnik Srbije 24, 61/2005, 32/2013, 75/2014) ovlašćeno lice poslodavca „__“ dana ___.___.201_. godine... »»»

Ponuda za zaključivanje Aneksa Ugovora o radu

Ponuda za zaključivanje Aneksa Ugovora o radu Poslodavac “__” Broj __ Beograd, ___2013. godine _______________ (ime i prezime zaposlenog) Na osnovu člana 171-172. Zakona o radu (u daljem tekstu Zakon)... »»»

Ugovor o dopunskom radu

Na osnovu člana 202. Zakona o radu (Sl.glasnik RS  24/2005, 61/2005 i 54/2009) poslodavac „__“ iz __, ul. __ br. __ koga zastupa __  i izvršilac posla __ iz __... »»»

Aneks Ugovora o radu

Ponuda za zaključivanje Aneksa Ugovora o radu Poslodavac “__” Broj __ Beograd, ___2013. godine _______________ (ime i prezime zaposlenog) Na osnovu člana 171-172. Zakona o radu (u daljem tekstu Zakon)... »»»

Pojedinačni kolektivni ugovor o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

Na osnovu clana 121 Zakona o radnim odnosima („Sl.glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) Sindikalna organizacija i Direktor “____” d.o.o. iz __ zakljucuju   POJEDINACNI KOLEKTIVNI UGOVOR o disciplinskoj... »»»

Stambeni kredit – Pravilnik, Odluka i ugovor o davanju kredita zaposlenom

Stambeni kredit – Pravilnik, Odluka i ugovor o davanju kredita zaposlenom

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima Direktor “___” d.o.o iz  ___ dana __. godine je doneo PRAVILNIK O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA  Osnovne odredbe Član 1. Ovim Pravilnikom se uređuje... »»»

Ugovor o pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos

Na osnovu člana 48. Zakona o radu i na odluke Skupštine privrednog društva “__” d.o.o. od __ godine zaključuje se UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI... »»»