TRGOVINSKI

Pravilnik o evidenciji prometa

Napomena: Pravilnik stupa na snagu 10.12.2015. a primenjuje 01. januara 2016. godine. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga objavljen u... »»»

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama „Članom 3. Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i... »»»

Mobilni telefoni – odgovornost prodavca za saobraznost i garanciju

Mobilni telefoni – odgovornost prodavca za saobraznost i garanciju

Mobilni telefoni – odgovornost prodavca za saobraznost i garanciju „Pre zaključenja ugovora, u skladu sa članom 13. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 – dalje: Zakon), obaveza... »»»

Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem

Napomena : Na kraju teksta ovog pravilnika objavljen je deo Zakona o trgovini koji se odnosi na trgovinu ličnim nuđenjem   Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine... »»»

Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda

Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda Sl.glasnik RS br. 116/2014   Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se način i uslovi isticanja jedinične cene za... »»»

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača Sl.glasnik RS br. 62/2014 I UVODNE ODREDBE Cilj i predmet Član 1 U cilju zaštite položaja potrošača ovim zakonom uređuju se prava i obaveze potrošača, instrumenti... »»»

Zakon o zaštiti potrošača – kaznene odredbe o zaštiti prava kupaca i zakonskim obavezama trgovca

Zakon o zaštiti potrošača – kaznene odredbe o zaštiti prava kupaca i zakonskim obavezama trgovca

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA Sl. glasnik RS br. 62/2014) Novčane kazne za prekršaje koje su propisane ovim  Zakonom iznose : za pravno lice u iznosu od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara... »»»

Prodavac se ne može osloboditi obaveza saobraznosti robe prema ugovoru kao ni roka za davanje odgovora potrošaču na njegovu reklamaciju kao ni roka za rešavanje reklamacije njihovim prenošenjem na proizvođača

Prodavac se ne može osloboditi obaveza saobraznosti robe prema ugovoru kao ni roka za davanje odgovora potrošaču na njegovu reklamaciju kao ni roka za rešavanje reklamacije njihovim prenošenjem na proizvođača... »»»

Zakon o trgovini

Zakon o trgovini

Zakon o trgovini Sl.glasnik RS br. 53/2010, 10/2013 I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način za obavljanje i unapređenje trgovine na jedinstvenom tržištu Republike... »»»

Zakon o elektronskoj trgovini

Zakon o elektronskoj trgovini

Zakon o elektronskoj trgovini Sl.glasnik RS br. 41/2009, 95/2013 I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga,... »»»