OBLIGACIONI

OSIGURANJE – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 OSIGURANJE   Odeljak 1 ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA IMOVINSKA OSIGURANJA I OSIGURANJE... »»»

BANKARSKI NOVČANI DEPOZIT – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

Pročitaj : Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br.... »»»

UGOVOR O KREDITU, AKREDITIV, GARANCIJA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 UGOVOR O KREDITU Pojam Član 1065 Ugovorom o kreditu banka se... »»»

UGOVOR O ZALOZI – Izvod iz Zakona o obligacionom odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 ZALOGA Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 966 Ugovorom o zalozi... »»»

UGOVOR O JEMSTVU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003  JEMSTVO OPŠTE ODREDBE Pojam Član 997 Ugovorom o jemstvu se jemac... »»»

Kapara i odustanica (sa modelom ugovora o kapari za prodaju nepokretnosti)

Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima Sl. list SFRJ  br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl. list SRJ br. 31/93, Sl. list SCG br. 1/2003 IX Kapara i odustanica 1. Kapara Vraćanje... »»»

Sudska praksa-Ugovor koji je potpisan od strane neovlašćenog lica ne obavezuje neovlašćeno zastupanog osim ako on takav ugovor nije naknadno odobrio

Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima, predmet tužbenog zahteva je tužiočevo potraživanje cene-provizije na ime usluga pribavljanja dokumentacije radi naplate duga od S.S.A.S.C.K.T.C.M.S.A. u vezi sa ugovorima br. 206/87, 214/88... »»»