OBLIGACIONI

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna Sl.glasnik RS br. 104/2009, 45/2015   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na spoljašnji izgled industrijskog... »»»

Korišćenje autorskog dela u oglašavanju mora biti u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Korišćenje autorskog dela u oglašavanju mora biti u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima „Zakon o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005 – dalje: Zakon) u članu... »»»

Zakon o obligacionim odnosima

Zakon o obligacionim odnosima Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 Deo prvi OPŠTI DEO   Glava I OSNOVNA NAČELA  ... »»»

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju

Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju Sl.glasnik RS br. 87/2011, 66/2015   Deo prvi I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se obligacioni... »»»

Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju

Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju Sl. list SRJ br. 26/95, Sl. list SCG br. 1/2003 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se ugovorni i drugi... »»»

Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju Sl. list SRJ br. 26/95, Sl. list SCG, br. 1/2003 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se ugovorni i drugi... »»»

INCOTERMS PRAVILA 2010

NOVA INCOTERMS PRAVILA 2010 Nova INCOTERMS pravila 2010 su u primeni od 01.01.2011.godine INCOTERMS je skraćenica za Međunarodna trgovačka pravila čija je osnovna funkcija definisanje obaveza između kupaca i prodavaca... »»»

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava kod nadležnog organa

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava i sadržaju... »»»

Zakon o patentima

Zakon o patentima Sl.glasnik RS br. 99/2011 I UVODNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja i definicije Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka. Pronalazak se štiti patentom... »»»

Opšte uzanse za promet robom

OPŠTE UZANSE ZA PROMET ROBOM* („Sl. list FNRJ“, br. 15/54) I VAŽENJE UZANSA 1 Poslovi za koje važe Opšte uzanse Ove uzanse važe za kupovinu i prodaju robe. Uzanse koje se... »»»