MEĐUNARODNE KONVENCIJE

UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA

UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA   UVOD Pošto je priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice temelj slobode, pravde i mira u svetu; pošto je... »»»

Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori br. 1/92, Sl. list SCG – Međunarodni ugovori br. 11/2005,... »»»

Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima

Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2010, 13/2013 ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu... »»»

Bernska Konvencije za zaštitu književnih i umetničkih dela

Zakon o ratifikaciji Bernske Konvencije za zaštitu književnih i umetničkih dela Sl. list SFRJ br. 14/75, Sl. list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 4/86 ČLAN 1 Ratifikuje se Bernska konvencija... »»»

WIPO Ugovor o autorskom pravu

Zakon o potvrđivanju WIPO Ugovora o autorskom pravu Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 13/2002 ČLAN 1 Potvrđuje se WIPO Ugovor o autorskom pravu, koji je zaključen 20. decembra 1996. godine, u... »»»

Ugovor o patentnom pravu (Usvojen u Ženevi 1. juna 2000. godine)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 19/2010 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor o patentnom pravu usvojen 1. juna 2000. godine u Ženevi, sačinjen u originalu... »»»

Ugovor o žigovnom pravu

Zakon o potvrđivanju Ugovora o žigovnom pravu Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 4/98 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor o žigovnom pravu (u daljem tekstu: „Ugovor“) usvojen 27. oktobra 1994. godine u... »»»

Ženevski Akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojenog na diplomatskoj konferenciji od 02.07.1999. godine

Zakon o potvrđivanju Ženevskog Akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojenog na diplomatskoj konferenciji od 02.07.1999. godine Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 42/2009 ČLAN 1 Potvrđuje se Ženevski akt... »»»

Haški Sporazum o međunarodnom prijavljivanju industrijskih uzoraka i modela (Haški dokument od 28. novembra 1960. godine) i dopunskog akta iz Stokholma

Zakon o potvrđivanju Haškog Sporazuma o međunarodnom prijavljivanju industrijskih uzoraka i modela (Haškog dokumenta) i dopunskog akta iz Stokholma Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 3/93 ČLAN 1 Potvrđuju se Haški sporazum... »»»

Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije

Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije Sl.glasnik RS br. 2/2014     Deo I UVODNA PRAVILA Oblast primene* Član... »»»