RAZNI UGOVORI

Punomoćje – više modela

Vidi : PUNOMOĆJE – šire objašnjenje Sadržaj: Punomoćje – sudsko Punomoćje za prodaju nepokretnosti Opšte-generalno punomoćje Punomoćje – poslovno   P  U N O M O Ć J E Ovim... »»»

Ugovor o donaciji

Ugovor o donaciji

UGOVOR O DONACIJI Potpisan u ___ dana ___.___ godine između: DONATOR : “ ____” d.o.o. iz __ PIB ___ mat.broj ___ koga zastupa direktor _______, PRIMAOC: “ ____” d.o.o. iz... »»»

Ovlašćenje za korišćenje motornog vozila – prodaja

Ovlašćenje za korišćenje motornog vozila – prodaja

OVLAŠĆENJE Ovlašćujem ___, iz __, ul. ___. __ l.k. br. __ izdata od MUP __ JMBG __  : Da može upravljati mojim motornim vozilom, Izvršiti tehnički pregled i registrovati ga, Prijaviti... »»»

Ugovor o ustupanju motornog vozila na korišćenje

UGOVOR O USTUPANJU MOTORNOG VOZILA NA KORIŠĆENjE Zaključen u ____. godine između: „_“ iz __, ul. _ br. _ JMBG __ (u daljem tekstu “Vlasnik”) “_” d.o.o. iz __ul. _... »»»

Zastupanje (punomoćje)

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 84-98 Pročitaj : Modeli punomoćja Sadržaj : šire objašnjenje punomoćstva model generalnog punomoćja Pravni poslovi kao i ugovori mogu da se obavljaju odnosno... »»»

Ugovor o kupoprodaji automobila

Ugovor o kupoprodaji automobila

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA Zaključen dana __ u ____ između: Prodavac : ________ iz __ ul. __ br. __ lk. br. __ JMB __ Kupac : ________ iz __... »»»