Propisi

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći Sl.glasnik RS br. 112/2014   Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom propisuju se mere socijalne uključenosti. Mere socijalne uključenosti Član 2... »»»

PORODIČNI ZAKON

PORODIČNI ZAKON

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015   Prvi deo OSNOVNE ODREDBE   Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj... »»»

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata Sl.glasnik RS br. 23/2015, 77/2015   I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član... »»»

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o tajnosti podataka Sl.glasnik RS br. 104/2009 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se jedinstven sistem određivanja i zaštite tajnih podataka koji su od interesa... »»»

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja Sl.glasnik RS br. 104/2013     I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravo na zdravstvenu zaštitu... »»»

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju Republički fond za zdravstveno osiguranje (dalje: Fond) ima saznanja da pojedine zdravstvene ustanove, odnosno pojedini... »»»

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga Sl.glasnik RS br.25/2015 I UVODNE ODREDBE Predmet pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ispunjavanja obaveza Regulatornog tela... »»»

Instrukcija o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, lekove i naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta

Instrukcija o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, lekove i naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle... »»»

ONOVNE ODREDBE – Izvod iz Porodičnog zakona (čl.2 – čl.29)

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015     OSNOVNE ODREDBE Porodica Član 2 (1) Porodica uživa posebnu zaštitu države. (2) Svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života. Brak... »»»

BRAK I PRESTANAK BRAKA – izvod iz Porodičnog zakona (čl.15 – čl.41)

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015 BRAK I SKLAPANJE BRAKA   Različitost polova, izjava volje i nadležnost Član 15 Brak sklapaju dva lica različitog pola davanjem izjava volje... »»»