PRIVATNO

UGOVORI I PROPISI O NEPOKRETNOSTIMA, PROPISI O PORODICI I BRAKU SA UGOVORIMA I SUDSKOM PRAKSOM, RAZNI UGOVORI

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014 Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina, način vođenja i rok čuvanja evidencije o... »»»

Tržišna inspekcija – kontrola rada posrednika

Prava Tržišne inspekcije u postupku kontrole rada posrednika Nadzor nad primenom zakona o posredovanju u prometu i zakupunepokretnoti kao i propisa donetih na osnovu tog zakona vrši ministarstvo putem inspekcijskog... »»»

Delimično ispunjenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti – raskid tog ugovora i njegove poreske posledice

Delimično ispunjenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti – raskid tog ugovora i njegove poreske posledice „I Sa stanovišta poreza na prenos apsolutnih prava Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1)... »»»

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014 I UVODNA ODREDBA Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se program i način sprovođenja polaganja... »»»

Pravilnik o vođenju posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti

Pravilnik o vođenju posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 4/2010 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja i sadržina posebne evidencije o ugovorima o prometu... »»»

Pravilnik o pružanju stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja (restitucija)

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS“ , br. 18/05 i 81/05), člana 59.  stav 1. u vezi člana 55. tačka 2. Zakona o... »»»

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar Sl. glasnik RS br. 57/2003, 61/2005, 64/2006, 99/2011 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaloga,... »»»

Pravilnik o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Pravilnik o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju Sl.glasnik RS br. 31/2013 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim pravilnikom bliže se... »»»

Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanje prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu

Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po... »»»

Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahtev i obliku i sadržini izvoda iz zahteva

Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahtev i obliku i sadržini... »»»