PRIVATNO

UGOVORI I PROPISI O NEPOKRETNOSTIMA, PROPISI O PORODICI I BRAKU SA UGOVORIMA I SUDSKOM PRAKSOM, RAZNI UGOVORI

Građevinarstvo – Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

Građevinarstvo – Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti Sl.glasnik RS br. 40/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi osiguranja od profesionalne odgovornosti privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili... »»»

Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta

Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta Sl.glasnik RS br. 63/2014   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta. Član... »»»

Uredba o lokacijskim uslovima

Uredba o lokacijskim uslovima Sl.glasnik RS br. 35/2015 I UVODNA ODREDBA Predmet uredbe Član 1 Ovom uredbom se, prema klasi i nameni objekta, propisuje: 1) obavezna sadržina, postupak i način... »»»

Pravilnik o klasifikaciji objekata

Pravilnik o klasifikaciji objekata Sl.glasnik RS br. 22/2015 Osnovne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se klasifikacija objekata prema nameni, funkcionalnim i strukturalnim karakteristikama i stepenu uticaja na okruženje, s... »»»

Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji

Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji Sl.glasnik RS br. 85/2015 Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje na koje... »»»

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije

Preuzeto sa sajta Privredne komore Srbije  http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Trgovina/KODEKS.pdf UDRUŽENJE ZA TRGOVINU – Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije U cilju promovisanja etičkog postupanja i dobrih poslovnih običaja, jačanja profesionalnog odnosa i odgovornosti... »»»

POSREDNICI ZA PROMET I ZAKUP NEPOKRETNOSTI – Direktiva o objavljivanju indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

PROČITAJ I ZA DRUGE DELATNOSTI : Računovođe : http://www.overa.rs/za-racunovode-direktova-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Revizori : http://www.overa.rs/revizori-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Brokeri, dileri, posrednici u trgovanju hartijama od vrednosti : http://www.overa.rs/direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html  ************************************************************** „Na osnovu člana 65. stav 1. tačka... »»»

Odluka o proglašenju određenih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za kulturna dobra

Odluka o proglašenju određenih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za kulturna dobra

Odluka o proglašenju određenih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za kulturna dobra Sl. list grada Beograda br. 19/81, 4/83, 23/84, 21/86, 16/87, 12/89, 21/89, 22/89, 26/92, 21/94 Član 1 (Brisan)... »»»

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014   Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja Registra posrednika u prometu... »»»

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014   Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor... »»»