PRIVATNO

UGOVORI I PROPISI O NEPOKRETNOSTIMA, PROPISI O PORODICI I BRAKU SA UGOVORIMA I SUDSKOM PRAKSOM, RAZNI UGOVORI

Gruba neblagodarnost kao razlog za opoziv ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života

Gruba neblagodarnost kao razlog za opoziv ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života   Iz obrazloženja: „U ovoj parnici tužilac je tražio opoziv sporazuma o ustupanju i raspodeli imovine... »»»

Veličina doprinosa bračnog druga u sticanju zajedničke imovine

Veličina doprinosa bračnog druga u sticanju zajedničke imovine   Sentenca: Udeo bračnog druga u sticanju zajedničke imovine određuje se prema njegovom celokupnom doprinosu u sticanju i to kako ličnom dohotku i... »»»

Usmeni ugovor o deobi predstavlja pravno valjani osnov za sticanje svojine

Usmeni ugovor o deobi predstavlja pravno valjani osnov za sticanje svojine   Iz obrazloženja: „Iz stanja u spisima proizilazi da je tuženi ustupio suvlasnički udeo tužiocu uz naknadu, tako da... »»»

Invalidno dete i pravo na porodičnu penziju

Invalidno dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalni život i rad ako je invalidnost nastala do uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na... »»»