NEPOKRETNOST

Zakon o javnoj svojini

Zakon o javnoj svojini Sl.glasnik RS br. 72/2011, 88/2013     I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravo javne svojine i određena druga imovinska prava... »»»

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Sl.glasnik RS br. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 Glava prva OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak... »»»

Zakon o državnom premeru i katastru

Zakon o državnom premeru i katastru Sl. glasnik RS br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015, 96/2015   Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se stručni poslovi... »»»

Zakon o stanovanju

Zakon o stanovanju Sl. glasnik RS br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005, 99/2011     I OPŠTE ODREDBE Član 1... »»»

Zakon o održavanju stambenih zgrada

Zakon o održavanju stambenih zgrada Sl. glasnik RS br. 44/95, 46/98, 1/2001, 101/2005, 27/2011, 88/2011 I Osnovne odredbe Član 1 Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih... »»»

Zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija

Zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija Sl.glasnik RS br. 96/2015 Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak prijavljivanja i... »»»

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta Sl.glasnik RS br. 23/2015, 77/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1... »»»

Građevinarstvo – Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

Građevinarstvo – Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti Sl.glasnik RS br. 40/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi osiguranja od profesionalne odgovornosti privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili... »»»

Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta

Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta Sl.glasnik RS br. 63/2014   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta. Član... »»»

Uredba o lokacijskim uslovima

Uredba o lokacijskim uslovima Sl.glasnik RS br. 35/2015 I UVODNA ODREDBA Predmet uredbe Član 1 Ovom uredbom se, prema klasi i nameni objekta, propisuje: 1) obavezna sadržina, postupak i način... »»»