NEPOKRETNOST

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa Sl. list SFRJ br. 6/80, 36/90, Sl. list SRJ br. 29/96, Sl. glasnik RS br. 115/2005   Glava I OSNOVNA NAČELA Član 1 Fizička i... »»»

Zakon o planiranju i izgradnji

Zakon o planiranju i izgradnji

KORISNE INFORMACIJE I PODACI KOJI SU OBJAVLJENI NA SAJTU MINISTARSTVA GRAĐEVINE Sistematizovan pregled svih postavljenih pitanja i odgovora, u vezi primene Zakona o planiranju i izgradnji http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/sistematizovan-pregled-svih-postavljenih-pitanja-i-odgovora-u-vezi-primene-zakona-o Javni uvid u... »»»

Ugovor o kupoprodaji stana

Ugovor o kupoprodaji stana

Vidi – Provera dokumentacije o vlasništvu UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __... »»»

Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu Sl.glasnik RS br. 64/2015   Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravo i uslovi za... »»»

Građevinska dozvola, građenje, upotrebna dozvola-NOVI ZAKON

Građevinska dozvola, građenje, upotrebna dozvola-NOVI ZAKON

Ovaj članak sadrži odredbe sledećih propisa koji regulišu postupak izdavanja GRAĐEVINSKE i UPOTREBNE dozvole kao i GRAĐENJE i to : Zakon o planiranju i izgradnji Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene... »»»

Zakon o prometu nepokretnosti

Zakon o prometu nepokretnosti

Zakon o prometu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 93/2014, 121/2014, 6/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Promet nepokretnosti je slobodan, ako zakonom nije drugačije određeno. Nepokretnosti, u smislu ovog zakona, jesu:... »»»

PRAVO PREČE KUPOVINE

PRAVO PREČE KUPOVINE

PRAVO PREČE KUPOVINE NEPOKRETNOSTI Pravo preče kupovine nepokretnosti regulisano je odredbama člana 5. do 10. Zakona o prometu nepokretnosti (Sl. glasnik RS br. 93/2014, 121/2014) (vidi na http://www.overa.rs/zakon-o-prometu-nepokretnosti.html) Izraz “imalac... »»»

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Vidi : Registar posrednika za promet nekretnina Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 95/2013 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način... »»»

Zakon o eksproprijaciji

Zakon o eksproprijaciji Sl. glasnik RS, br. 53/95, Sl. list SRJ, br. 16/2001, Sl. glasnik RS br. 20/2009, 55/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Nepokretnosti se mogu eksproprisati ili se... »»»

Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine

Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine Sl. glasnik RS br. 45/2005, 72/2011 Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak prijavljivanja i evidentiranja imovine koja je na teritoriji Republike Srbije... »»»