RAČUNOVODSTVENI AKTI

Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaj i raspodeli dobiti / pokriću gubitka

Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaj i raspodeli dobiti / pokriću gubitka

Privredno društvo „__“ D.o.o. ___ ul. __ br. __ Matični broj __ PIB __ __, __.__.201_. god.     Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS... »»»

Izjave direktora o neusvajanju Finansijskog izveštaja – sa razlozima

Izjave direktora o neusvajanju Finansijskog izveštaja – sa razlozima

Privredno društvo „__“ D.o.o. __, ul. __ br. __ Matični broj __ PIB __ __, __.__.201_. god.     Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS... »»»

Odluka o određivanju lica odgovornog za kontrolu verodostojnosti računovodstvenih isprava

Odluka o određivanju lica odgovornog za kontrolu verodostojnosti računovodstvenih isprava

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011…5/2015) a u vezi sa članom 9. Zakona o računovodstvu (Sl.glasnik RS br. 62/2013) direktor privrednog društva „__“ d.o.o.... »»»