Mišljenja, sudska praksa, članci

Preduzetnik koji obavlja delatnost 62.09. „Ostale usluge informacione tehnologije“ svrstao bi se u treću grupu za paušalno oporezivanje obveznika

Preduzetnik koji obavlja delatnost 62.09. „Ostale usluge informacione tehnologije“ svrstao bi se u treću grupu za paušalno oporezivanje obveznika

Preduzetnik koji obavlja delatnost 62.09. „Ostale usluge informacione tehnologije“ svrstao bi se u treću grupu za paušalno oporezivanje obveznika Preduzetnik koji obavlja delatnost koja je prema klasifikaciji delatnosti propisanoj Uredbom... »»»

Šta se smatra mesečnim prihodom za preduzetnika koji je paušalno oporezovan rešenjem poreskog organa

Šta se smatra mesečnim prihodom za preduzetnika koji je paušalno oporezovan rešenjem poreskog organa „Odredbom člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001,... »»»

Rok zastarelosti potraživanja prema preduzetniku koji obavlja privrednu delatnost za isporučene komunalne usluge (električnu i toplotnu energiju, plin, vodu i dr.) iznosi 10 godina

Rok zastarelosti potraživanja prema preduzetniku koji obavlja privrednu delatnost za isporučene komunalne usluge (električnu i toplotnu energiju, plin, vodu i dr.) iznosi 10 godina   Iz obrazloženja: „Predmet tužbenog zahteva... »»»

Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti „Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice... »»»

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti „Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice... »»»

Dokumentacija za prijavu novoosnovanog privrednog društva i preduzetnika Poreskoj upravi

Dokumentacija za prijavu novoosnovanog privrednog društva i preduzetnika Poreskoj upravi

Novoosnovan pravni subjekat ( privredno društvo ili preduzetnik) podnosi Poreskoj upravi sledeću dokumentaciju radi evidentiranja i to : Privredno društvo – Poreska prijava PDP – u 2 primerka (jedan primerak... »»»

Kriterijumi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti

Kriterijumi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti   „Načelno ukazujemo da je oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti uređeno odredbama čl. 31. do 51. Zakona o porezu na dohodak građana... »»»

Obračunavanje i plaćanje doprinosa po osnovu naknade zarade za preduzetnika za vreme porodiljskog odsustva

Obračunavanje i plaćanje doprinosa po osnovu naknade zarade za preduzetnika za vreme porodiljskog odsustva   „Odredbom člana 11. stav 3. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“,... »»»

Dokumentacija koju novoosnovani preduzetnik podnosi Poreskoj upravi radi evidentiranja

Novoosnovan PREDUZETNIK podnosi Poreskoj upravi radi evidentiranja sledeću dokumentaciju i to: Poreska prijava PPDG-1 – u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i vraća poreskom obvezniku) Rešenje Agencije za privredne registre o registraciji... »»»

Razlike između privrednog društva i preduzetnika

Tema Privredno društvo (uobičajen oblik d.o.o. – društvo sa ograničenom odgovornošću) Preduzetnik (pod raznim nazivima: radnja, agencija i sl.) Dokumentacija za osnivanje Jedinstvena registraciona prijava osnivanja Jedinstvena registraciona prijava osnivanja... »»»