POSLOVNO

OSNIVANJE I POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA, OPŠTI AKTI PRAVNIH SUBJEKATA, POSLOVNI UGOVORI I RAČUNOVODSTVENI AKTI

Uredba o klasifikaciji delatnosti

Uredba o klasifikaciji delatnosti Sl.glasnik RS br. 54/2010 Član 1 Ovom uredbom propisuje se Klasifikacija delatnosti sa nazivima, šiframa i opisima delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija). Klasifikacija je opšti standard... »»»

Kodeks poslovne etike

KODEKS POSLOVNE ETIKE Sl. glasnik RS br. 1/2006 I OSNOVNE ODREDBE Oblast primene Član 1 Kodeksom poslovne etike (u daljem tekstu: Kodeks) utvrđuju se principi i pravila poslovne etike koji... »»»

Zakon o zaštiti poslovne tajne

Zakon o zaštiti poslovne tajne Sl.glasnik RS br. 72/2011 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita poslovne tajne od svih radnji nelojalne konkurencije. Informacijama koje... »»»

Zakon o zateznoj kamati

Zakon o zateznoj kamati Sl.glasnik RS br. 119/2012 Član 1 Ovim zakonom uređuje se visina stope i način obračuna zatezne kamate koju plaća dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze.... »»»

Odredbe opšteg akta kojim se propisuje da on stupa na snagu danom usvajanja su neustavne jer Ustav uslovljava stupanje na snagu opšteg akta protekom određenog roka od dana njegovog objavljivanja

Odredbe opšteg akta kojim se propisuje da on stupa na snagu danom usvajanja su neustavne jer Ustav uslovljava stupanje na snagu opšteg akta protekom određenog roka od dana njegovog objavljivanja... »»»

Ugovaranjem kursnih razlika stiče se pravo na zakonsku zateznu kamatu

Ugovaranjem kursnih razlika stiče se pravo na zakonsku zateznu kamatu   Iz obrazloženja: „Žalbeni navodi kojima se pobija primena materijalnog prava od strane tuženog i ukazuje da tužiocu na iznos... »»»

Obračun kamate na potraživanje u deviznoj vrednosti i dinarskoj protivvrednosti

Obračun kamate na potraživanje u deviznoj vrednosti i dinarskoj protivvrednosti   Iz obrazloženja: „U konkretnom slučaju parnične stranke su bile u poslovnom odnosu po osnovu ugovora o delu, tako što... »»»

Rok zastarelosti potraživanja prema preduzetniku koji obavlja privrednu delatnost za isporučene komunalne usluge (električnu i toplotnu energiju, plin, vodu i dr.) iznosi 10 godina

Rok zastarelosti potraživanja prema preduzetniku koji obavlja privrednu delatnost za isporučene komunalne usluge (električnu i toplotnu energiju, plin, vodu i dr.) iznosi 10 godina   Iz obrazloženja: „Predmet tužbenog zahteva... »»»

Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti „Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice... »»»

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti „Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice... »»»