Imovina

Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu fizičkih i pravnih lica

Oporezivanje nepokretnosti porezom na imovinu u zavisnosti je od stepena osposobljenosti objekta za korišćenje odnosno da li je zaštićen od vremenskih uticaja i opremljen instalacijama

Oporezivanje nepokretnosti porezom na imovinu u zavisnosti je od stepena osposobljenosti objekta za korišćenje odnosno da li je zaštićen od vremenskih uticaja i opremljen instalacijama „Prema odredbi člana 2. stav... »»»

Prenos dela imovine u statusnoj promeni privrednog društa izdvajanje uz osnivanje i poreski tretman tog prenosa

Prenos dela imovine u statusnoj promeni privrednog društa izdvajanje uz osnivanje i poreski tretman tog prenosa „Kada obveznik PDV izvrši prenos dela imovine kod statusne promene privrednog društva izdvajanja uz... »»»

Kako se utvrđuje porez na imovinu kada vlasnik nije podneo poresku prijavu

Kako se utvrđuje porez na imovinu kada vlasnik nije podneo poresku prijavu Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001,... »»»

Da li terasa i garaža ulaze u površinu stana kao jednog od elemenata za razrez poreza na imovinu

Da li terasa i garaža ulaze u površinu stana kao jednog od elemenata za razrez poreza na imovinu

Da li terasa i garaža ulaze u površinu stana kao jednog od elemenata za razrez poreza na imovinu „1. Prema odredbi člana 5. stav 1. Zakona o porezima na imovinu... »»»

Da li se podrum uračunava u korisnu površinu stana

Da li se podrum uračunava u korisnu površinu stana „Porez na imovinu za 2015. godinu utvrđuje se primenom odredaba Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl.... »»»

Lice koje ne stanuje u stanu nema pravo na poreski kredit odnosno na umanjenje utvrđenog poreza na imovinu za taj stan

Lice koje ne stanuje u stanu nema pravo na poreski kredit odnosno na umanjenje utvrđenog poreza na imovinu za taj stan „Porez na imovinu za 2015. godinu utvrđuje se primenom... »»»

Osposobljenost kuće za stanovanje (ugrađenost instalacija i drugi elementi) kao kriterijum za nastanak obaveze poreza na imovinu

Osposobljenost kuće za stanovanje (ugrađenost instalacijaш i drugi elementi) kao kriterijum za nastanak obaveze poreza na imovinu „1. Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na... »»»

Prenos uz naknadu udela u pravnom licu po osnovu ugovora zaključenih od 30. januara 2009. godine nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos uz naknadu udela u pravnom licu po osnovu ugovora zaključenih od 30. januara 2009. godine nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava „Prema odredbi člana 23. stav 1.... »»»

Obveznik poreza na imovinu na pravo svojine na stanu u Republici Srbiji je imalac prava svojine, što znači i fizičko lice koje je državljanin, odnosno rezident strane države

„Obveznik poreza na imovinu na pravo svojine na stanu u Republici Srbiji je imalac prava svojine, što znači i fizičko lice koje je državljanin, odnosno rezident strane države. * *... »»»

Kako se utvrđuje dan nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu

Kako se utvrđuje dan nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu „Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja,... »»»