Apsolutna prava

Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu prilikom prenosa apsolutnih prava na imovini

Porez na prenos prava raspolaganja na stanu

Porez na prenos prava raspolaganja na stanu „Promet objekata i ekonomski deljivih celina u okviru objekata oslobođen je PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim ako se radi o... »»»

Prenos dela imovine u statusnoj promeni privrednog društa izdvajanje uz osnivanje i poreski tretman tog prenosa

Prenos dela imovine u statusnoj promeni privrednog društa izdvajanje uz osnivanje i poreski tretman tog prenosa „Kada obveznik PDV izvrši prenos dela imovine kod statusne promene privrednog društva izdvajanja uz... »»»

Kada banka na osnovu hipoteke prodaje stan a taj prenos ne podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost, vlasnik stana plaća porez na prenos apsolutnih prava

Kada banka na osnovu hipoteke prodaje stan, a taj prenos ne podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost, vlasnik stana plaća porez na prenos apsolutnih prava „Prema odredbi člana 23. stav... »»»

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava „Prema mišljenju Ministarstva privrede od 10.11.2014. godine, „Obavljanje privredne delatnosti u statusu preduzetnika znači... »»»

Prilikom prenosa prava svojine na zgradi smatra se da je izvršen i promet zemljišta na kome se zgrada nalazi jer predstavljaju jedinstvenu pravnu i faktičku celinu

Prilikom prenosa prava svojine na zgradi smatra se da je izvršen i promet zemljišta na kome se zgrada nalazi jer predstavljaju jedinstvenu pravnu i faktičku celinu „Imajući u vidu da... »»»

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na imovinu u postupku statusne promene

U statusnoj promeni ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava na prenos prava na nepokretnosti, prava intelektualne svojine, prava svojine na motornom vozilu, prava svojine na plovilu, prava svojine... »»»

Da li se prilikom prodaje stana koji je stečen statusnom promenom privrednog društva plaća porez na prenos apsolutnih prava

Da li se prilikom prodaje stana koji je stečen statusnom promenom privrednog društva plaća porez na prenos apsolutnih prava   Iz obrazloženja: „Iz obrazloženja osporenog rešenja i iz spisa predmeta... »»»

Prenos prava svojine na poslovnom objektu sa privrednog društva na osnivača tog društva je oporezovan porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos prava svojine na poslovnom objektu sa privrednog društva na osnivača tog društva je oporezovan porezom na prenos apsolutnih prava   „Na prenos prava svojine na poslovnom objektu koji je... »»»

Poreski tretman likvidacionog ostatka posle sprovedene likvidacije

Poreski tretman likvidacionog ostatka posle sprovedene likvidacije   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica Prema odredbi člana 34. st. 1. i 2. Zakona o porezu na... »»»

Poreski tretman likvidacionog ostatka nakon sprovedenog postupka likvidacije jednočlanog doo

Poreski tretman likvidacionog ostatka nakon sprovedenog postupka likvidacije jednočlanog doo „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica Prema odredbi člana 34. st. 1. i 2. Zakona o... »»»