DOBIT

Sadrži propise o porezu na dobit privrednih društava, mišljenja Ministarstva finansija

Kako promena pretežne delatnosti utiče na poresko oslobođenje po osnovu nabavke osnovnih sredstava

Kako promena pretežne delatnosti utiče na poresko oslobođenje po osnovu nabavke osnovnih sredstava „… Saglasno odredbi člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“,... »»»

Između jednog privredna društva čiji je član i vlasnik majka i drugog privrednog društva čiji je član i vlasnik njen sin ne postoji povezanost prema članu 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Između jednog privredna društva čiji je član i vlasnik majka i drugog privrednog društva čiji je član i vlasnik njen sin ne postoji povezanost prema članu 59. Zakona o porezu... »»»

Ne postoji povezanost između dva pravna lica od kojih je svaki bračni drug vlasnik jednog pravnog lica

Ne postoji povezanost između dva pravna lica od kojih je svaki bračni drug vlasnik jednog pravnog lica „U skladu sa članom 59. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih... »»»

Da li se prenosom opreme uz naknadu ostvaruje kapitalni prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica

Da li se prenosom opreme uz naknadu ostvaruje kapitalni prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica „Odredbom člana 27. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl.... »»»

Stambena zgrada koja ostvaruje prihode i rashode na tržištu ima obavezu da vodi evidenciju prihoda i rashoda radi utvrđivanja eventualne osnovice poreza na dobit

Stambena zgrada koja ostvaruje prihode i rashode na tržištu ima obavezu da vodi evidenciju prihoda i rashoda radi utvrđivanja eventualne osnovice poreza na dobit „Odredbom člana 1. stav 3. Zakona... »»»

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza „Povodom zahteva br. 337-00-78/2015-10 od 1.4.2015. godine obaveštavamo vas da poreski propisi, koji uređuju poreski sistem Republike Srbije, ne sadrže ograničenja... »»»

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Otvori novu PDP prijavu – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Sl.glasnik... »»»

Da li obveznik koji je u drugoj državi platio porez na dobit ostvarenu poslovanjem preko svoje stalne poslovne jedinice u toj državi, ima pravo na poreski kredit

Da li obveznik koji je u drugoj državi platio porez na dobit ostvarenu poslovanjem preko svoje stalne poslovne jedinice u toj državi, ima pravo na poreski kredit „Prema navodima iz... »»»

Povezanost pravnih lica i transferne cene

Povezanost pravnih lica i transferne cene „Prema navodima iz dopisa, odlukom skupštine privrednog društva A (dalje: društvo A) imenovano je pet lica u Odbor direktora. Svaki direktor ima po 20%... »»»

Pravila o transfernim cenama ne primenjuju se na fizička lica već samo na pravna lica i preduzetnike

Pravila o transfernim cenama ne primenjuju se na fizička lica već samo na pravna lica i preduzetnike „Podatke o transfernim cenama u poreskom bilansu iskazuju obveznici poreza na dobit pravnih... »»»