Poreska osnovica i poreska stopa

Promet vraćenih neprodatih dobara – utvrđivanje poreske osnovice za obračunavanje PDV

Promet vraćenih neprodatih dobara – utvrđivanje poreske osnovice za obračunavanje PDV „U slučaju kada je obveznik PDV – veleprodavac (lice A) izvršio promet dobara obvezniku PDV – kupcu (lice B)... »»»

Kako se utvrđuje osnovica PDV u slučaju kada obveznik treba da primi naknadu u iznosu nižem od vrednosti dobara

Kako se utvrđuje osnovica PDV u slučaju kada obveznik treba da primi naknadu u iznosu nižem od vrednosti dobara „Osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara i usluga čini iznos... »»»

PDV tretman manjka dobara po osnovu čije nabavke, odnosno proizvodnje je obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno

PDV tretman manjka dobara po osnovu čije nabavke, odnosno proizvodnje je obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno „Manjak dobara po osnovu čije nabavke, odnosno... »»»

Kako se utvrđuje osnovica za obračun PDV na manjak dobara kod obveznika koji se bavi delatnošću maloprodaje

Kako se utvrđuje osnovica za obračun PDV na manjak dobara kod obveznika koji se bavi delatnošću maloprodaje „Manjak dobara po osnovu čije nabavke, odnosno proizvodnje je obveznik PDV imao pravo... »»»

Način naknadnog smanjenja PDV osnovice

Način naknadnog smanjenja PDV osnovice  „Ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga naknadno izmeni – smanji, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara i usluga može izmeniti iznos... »»»

Način utvrđivanja PDV osnovice kada se promet dobara vrši po nižoj ceni od nabavne cene

Način utvrđivanja PDV osnovice kada se promet dobara vrši po nižoj ceni od nabavne cene „Osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara i usluga čini iznos naknade (u novcu, stvarima... »»»

Obračun PDV kod prometa dobara kojim se kupcu odobrava popust s tim da on deo odobrenog popusta prenese na tržište

Obračun PDV kod prometa dobara kojim se kupcu odobrava popust s tim da on deo odobrenog popusta prenese na tržište „Osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara čini iznos naknade... »»»

Obračun PDV kod prometa dobara kojim se kupcu odobrava popust s tim da on deo odobrenog popusta prenese na tržište

Obračun PDV kod prometa dobara kojim se kupcu odobrava popust s tim da on deo odobrenog popusta prenese na tržište „Osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara čini iznos naknade... »»»

Raskid ugovora o prometu na osnovu koga je plaćen avans i ispravka odbitka poreske osnovice i prethodnog poreza

Raskid ugovora o prometu na osnovu koga je plaćen avans i ispravka odbitka poreske osnovice i prethodnog poreza „Obveznik PDV koji plati naknadu ili deo naknade za budući promet dobara... »»»

Obračun PDV kada je ugovorena vrednost prometa u stanoj valuti a plaćanje te vrednosti se vrši u domaćoj valuti i uticaj promene kursa valute-više mišljenja

Obračun PDV kada je ugovorena vrednost prometa u stanoj valuti a plaćanje te vrednosti se vrši u domaćoj valuti i uticaj promene kursa valute „Odredbama člana 3. Zakona o porezu... »»»