Propisi

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014,... »»»

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga Sl. glasnik RS br. 119/2012 Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih... »»»

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Sl.glasnik RS br. 102/2008 Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, obim i... »»»

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Sl. glasnik RS br. 53/2003, 61/2004, 71/2005 Član 1  Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi iz člana 73. stav 1. Zakona... »»»

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 84/2015   Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak odobravanja poreskog... »»»

Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza

Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza Sl.glasnik RS br. 63/2003, 51/2010 Član 1 Ovom uredbom uređuje se visina troškova u postupku prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja (u... »»»

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa Sl. glasnik RS br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013,... »»»

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije Sl.glasnik RS 63/2003 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i uslovi pod kojima poreski dužnik (u daljem... »»»

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem Sl.glasnik RS br. 113/2013 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način podnošenja poreske prijave elektronskim putem. Član 2 Poreska prijava u elektronskom... »»»

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju Sl.glasnik RS br. 57/2003, 68/2003, 32/2009, 48/2010 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se postupak, način i rokovi određivanja poreskog identifikacionog broja (u daljem tekstu: PIB),... »»»