PORESKI POSTUPAK

Kako se naplaćuje glavni poreski dug ukoliko obveznik ne izmiri ratu duga u propisanom roku

Kako se naplaćuje glavni poreski dug ukoliko obveznik ne izmiri ratu duga u propisanom roku „Poreski obveznik koji tokom perioda plaćanja glavnog poreskog duga na rate ne izmiri tekuću obavezu... »»»

Rok zastarelosti za naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 5 godina

Rok zastarelosti za naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 5 godina „Rok zastarelosti prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zastareva za pet godina... »»»

Mogućnost ponavljanja poreskog postupka na osnovu pravosnažno utvrđene presude o poništenju ugovora kao pravnog osnova za nastanak poreske obaveze

Mogućnost ponavljanja poreskog postupka na osnovu pravosnažno utvrđene presude o poništenju ugovora kao pravnog osnova za nastanak poreske obaveze „Kada nadležni sud pravnosnažnom presudom utvrdi da je ugovor koji je... »»»

Počev od 01.01.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata

Počev od 01.01.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata

Počev od 01.01.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata „1. Počev od 1.1.2013. godine, na iznos manje... »»»

Vanredna pravna sredstva mogu se upotrebiti u poreskom postupku u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku

Vanredna pravna sredstva mogu se upotrebiti u poreskom postupku u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku „Ako Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002,... »»»

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga – GUBITAK PRAVA

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga – GUBITAK PRAVA

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga – GUBITAK PRAVA „Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, a koji tokom perioda mirovanja izmiri glavni... »»»

U slučaju statusne promene pripajanja obavezno se podnosi poreski bilans i poreska prijava

U slučaju statusne promene pripajanja obavezno se podnosi poreski bilans i poreska prijava „Saglasno odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 –... »»»

Gubitak prava na mirovanje poreskog duga u slučajevima koji su propisani zakonom

Gubitak prava na mirovanje poreskog duga u slučajevima koji su propisani zakonom „Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga dužan je da od 1. januara 2013.... »»»

Zatezna kamata za docnju u izmirenju poreskih obaveza se od 01.01.2013. godine obračunava prostim interesnim računom

Zatezna kamata za docnju u izmirenju poreskih obaveza se od 01.01.2013. godine obračunava prostim interesnim računom Iz obrazloženja: „Žalbeni navodi tuženog kojima se ukazuje na činjenicu da je obračun zakonske... »»»

Sticanje prava na mirovanje poreskog duga i otpis kamate

Sticanje prava na mirovanje poreskog duga i otpis kamate „Poreski obveznik koji je, u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012... »»»