Osnivači, direktor

Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak prilikom isplate novčanih iznosa osnivačima i/ili direktorima privrednih društava

Davanje privrednog društva fizičkom licu – direktoru koji je u radnom odnosu u tom društvu i koji je istovremeno i investitor

Davanje privrednog društva fizičkom licu – direktoru koji je u radnom odnosu u tom društvu i koji je istovremeno i investitor   „Porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja... »»»

Direktor stranac-zarada i naknada za rad

Direktor stranac-zarada i naknada za rad Strani državljanin može zasnovati radni odnos u Republici Srbiji ako ispunjava opšte uslove utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktom za obavljanje poslova radnog... »»»

Direktor – zarada, troškovi, volonterski rad (više mišljenja)

Direktor – zarada, troškovi, volonterski rad (više mišljenja)  „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004,... »»»

Porez na naknadu za troškove službenog puta zaposlenom koji je istovremeno i osnivač i direktor

Porez na naknadu za troškove službenog puta zaposlenom koji je istovremeno i osnivač i direktor   „U konkretnom slučaju, preduzeće ima poslovnu karticu koju isključivo koristi fizičko lice koje je... »»»

Plaća se porez na troškove službenog puta vlasniku privrednog društva koji nije zaposlen u tom društvu

Plaća se porez na troškove službenog puta vlasniku privrednog društva koji nije zaposlen u tom društvu   „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik... »»»

Direktor – zarada (više mišljenja)

Zakon o radu (Član 48) Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 Direktor može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme. Radni odnos zasniva se ugovorom o... »»»