OVERA

OVERA DOKUMENATA I UGOVORA (šta se overava, ko overava, koji dokumenti i ugovori se overavaju, takse za overu, naknade javnim beležnicima, adresari i linkovi)

Razrešenje javnog beležnika (član 31. Zakona o javnim beležnicima)

Razrešenje javnog beležnika (član 31. Zakona o javnim beležnicima)   Razrešenje Član 31. Javni beležnik se razrešava: ako se naknadno utvrdi da su prestali da postoje uslovi za obavljanje javnobeležničke... »»»

Javnobeležnički pripravnici, pomoćnici, zamenici i vršioci dužnosti javnog beležnika (član 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležnički pripravnici, pomoćnici, zamenici i vršioci dužnosti javnog beležnika (član 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Zakona... »»»

Javnobeležnička delatnost – opšta službena dužnost, uskraćivanje preduzimanja radnji (član 52, 53. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležnička delatnost – opšta službena dužnost, uskraćivanje preduzimanja radnji (član 52, 53. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležnička delatnost – opšta službena dužnost, uskraćivanje preduzimanja radnji (član 52, 53. Zakona o javnim beležnicima)   Opšta službena dužnost Član 52. Javni beležnik nije zastupnik stranke, već lice koje... »»»

Izuzeće javnog beležnika (notara) – član 54. Zakona o javnim beležnicima

Izuzeće javnog beležnika (član 54. Zakona o javnim beležnicima)   Izuzeće javnog beležnika Član 54. Javni beležnik ne može postupati u predmetima: u kojima je sam stranka, zakonski zastupnik ili... »»»

Zabrana poslovne saradnje; zabrana političke aktivnosti (član 55, 56. Zakona o javnim beležnicima)

Zabrana poslovne saradnje, zabrana političke aktivnosti (član 55, 56. Zakona o javnim beležnicima)   Zabrana poslovne saradnje Član 55. Javni beležnik ne sme da se povezuje, sarađuje, odnosno da koristi... »»»

Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne; naknada štete; osiguranje od odgovornosti (član 57, 58, 59. Zakona o javnim beležnicima)

Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne; naknada štete; osiguranje od odgovornosti (član 57, 58, 59. Zakona o javnim beležnicima)   Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne Član 57. Javni beležnik je dužan da čuva... »»»

Standardi formata i sredstva sačinjavanja; prazna mesta i oznake brojeva; reči i znakovi izvan teksta; ispravljanje i dopunjavanje; označavanje i povezivanje stranica (član 63, 64, 65, 66, 67. Zakona o javnim beležnicima)

Standardi formata i sredstva sačinjavanja; prazna mesta i oznake brojeva; reči i znakovi izvan teksta; ispravljanje i dopunjavanje; označavanje i povezivanje stranica (član 63, 64, 65, 66, 67. Zakona o... »»»

Potpisivanje i overa; neoverena isprava (član 68, 69. Zakona o javnim beležnicima)

Potpisivanje i overa; neoverena isprava (član 68, 69. Zakona o javnim beležncima) Potpisivanje i overa Član 68. Ako se javnobeležnička isprava sastoji od više stranica, svaku stranicu potpisuju stranke i... »»»

Isprava sačinjena u elektronskom obliku (član 70. Zakona o javnim beležnicima)

Isprava sačinjena u elektronskom obliku (član 70. Zakona o javnim beležnicima)   Isprava sačinjena u elektronskom obliku Član 70. Javnobeležnička isprava koja je sačinjena u elektronskom obliku, a nije otisnuta... »»»

Zapisivanje izjava (član 71. Zakona o javnim beležnicima)

Zapisivanje izjava (član 71. Zakona o javnim beležnicima)   Zapisivanje izjava Član 71. Javni beležnik je dužan da u ispravi koju sačinjava verno zapiše sadržinu izjava koje su pred njim... »»»