KAKO OVERITI

OBAVEZA VRAĆANJA KAPARE

OBAVEZA VRAĆANJA KAPARE

OBAVEZA VRAĆANJA DATE KAPARE ZA KUPOPRODAJU NEPOKRETNOSTI Ako je za kupoprodaju neke nepokretnosti (kuća, stan, zemljište) na osnovu ugovora ili predugovora predata prodavcu kapara, taj ugovor ili predugovor mora biti... »»»

OVERA KOD SVIH SUDOVA I OPŠTINA MOGUĆA DO 01. MARTA 2017. GODINE (a i posle toga u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici)

OVERA KOD SVIH SUDOVA I OPŠTINA MOGUĆA DO 01. MARTA 2017. GODINE (a i posle toga u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici)

Prema članu 29. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa (Sl.glasnik RS br. 93/2014, 22/2015 (klikni na link) osnovni sudovi i opštinske uprave zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa do 1.... »»»

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i dokumenti i šta je potrebno za njihovu overu Sadržaj članka : Organi koji vrše overu Šta je potrebno prilikom overe Overa dokumenta Overa... »»»

Sudska taksa za sačinjavanje poslova koje imaju oblik javnobeležničkog zapisa

Sudska taksa za sačinjavanje poslova koje imaju oblik javnobeležničkog zapisa

Izvod iz Zakona o sudskim taksama Sl. glasnik RS br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 7. Postupak sačinjavanja pravnih poslova koji imaju oblik... »»»

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Sl.glasnik RS br. 93/2014, 22/2015 I UVODNE ODREDBE Stvarna nadležnost Član 1 Potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije drugačije... »»»

Zakon o sudskim taksama

Zakon o sudskim taksama

 Zakon o sudskim taksama Sl. glasnik RS  br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 I OPŠTE ODREDBE Član 1 U postupku pred sudovima plaćaju se... »»»

Administrativne takse – Tarifa

Administrativne takse – Tarifa

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013 TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI* ODELJAK A – TAKSE ZA... »»»

Međunarodna overa dokumenata – legalizacija, apostil

Međunarodna overa dokumenata Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije U diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije, pored ostalog, vrši se sastavljanje ovlašćenja, overa potpisa, fotokopije, prevoda i sl. Obim i forma punomoćja... »»»

Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom

Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom

Pred sudijom se obavezno overavaju sledeća vrsta ugovora : Ugovor o doživotnom izdržavanju – regulisan članovima 194-205 Zakona o nasleđivanju ; Ugovor o raspodeli imovine za života – regulisan članovima... »»»

Informacija MIP Republike Srbije o međunarodnoj overi dokumenata i legalizaciji

Informacija MIP Republike Srbije o međunarodnoj overi dokumenata i legalizaciji

Informacija o legalizaciji dokumenata – sajt Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije : http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa-dokumenata/overa-i-legalizacija?lang=lat  Sadržaj informacije ; Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu Izvodi... »»»