Poreska prijava PP OPJ-1

Poreska prijava PP OPJ-1 se popunjava i predaje Poreskoj upravi kada pravno lice (privredno društvo, preduzetnik i dr) isplaćuje naknadu IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA po sledećim osnovama :

 1. Naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju,
 2. Dnevnice za službena putovanja u zemlji,
 3. Naknada troškova smeštaja na službenom putovanju,
 4. Naknada troškova prevoza na službenom putovanju,
 5. Solidarna pomoć (za slučaj teže bolesti člana porodičnog domaćinstva koji nije zaposlen kod pravnog lica koje isplaćuje naknadu),
 6. Solidarna pomoć (za slučaj smrti člana porodičnog domaćinstva koji nije zaposlen kod pravnog lica koje isplaćuje naknadu),
 7. Poklon deci zaposlenih do 15 godina starosti (za Novu Godinu ili Božić),
 8. Jubilarna nagrada,
 9. Druga primanja.

Ukoliko korisnik želi da sam izvrši obračun i popunjavanje pojedinih poreskih prijava treba da klikne na :

 1. PP OPJ-1 Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju,
 2. PP OPJ-1 Dnevnica za službeni put u zemlji
 3. PP OPJ-1 Solidarna pomoć za slučaj teže bolesti,
 4. PP OPJ-1 Solidarna pomoć za slučaj smrti člana domaćinstva,
 5. PP OPJ-1 Poklon deci zaposlenih do 15 godina života,
 6. PP OPJ-1 Jubilarna nagrada,
 7. PP OPJ-1 Druge isplate.

Napomena : ako pravno lice isplaćuje naknadu zaposlenima DO NEOPOREZIVOG IZNOSA NE TREBA da predaje Poreskoj upravi poresku prijavu.

Postupak za isplatu neto iznosa, poreza i doprinosa je :

Pravno lice predaje svojoj poslovnoj banci :

 1. nalog za prenos (virman) za isplatu neto iznosa licu kome isplaćuje ili nalog za isplatu gotovine,
 2. naloge za prenos (virmane) za plaćanje poreza,
 3. popunjenu poresku prijavu OPJ-1 u 2 primerka.

Poslovna banka prima naloge i vrši prenos sredstava neto naknade, plaćanje poreza, overava oba primerka poreske prijave OPJ-1 i vraća ih pravnom licu.

Postupak overe poreske prijave (posle izvršene  isplate)  kod Poreske uprave  :

 1. u periodu od 01-05 narednog meseca u odnosu na mesec u kome je izvršena isplata pravno lice predaje Poreskoj upravi 2 primerka popunjene poreske prijave OPJ-1 koja overava oba primerka poreske prijave stavljanjem bar koda, jedan primerak zadržava za svoju evidenciju a drugi primerak vraća pravnom licu,
 2. pravno lice predaje poresku prijavu (overenu od Poreske uprave) svom knjigovodstvu na knjiženje tj. evidentiranje isplate fizičkom licu i plaćenih javnih dažbina.

Ukoliko isplatu vrši preduzetnik koji koji ne vodi knjigovodstvo jer nema obavezu vođenja poslovnih knjiga (paušalci), taj preduzetnik je dužan da čuva ovu poresku prijavu u svom arhivu dokumenata.

Pravno lice predaje svom računovodstvu poresku prijavu OPJ-1 overenu od Poreske uprave radi evidentiranja isplate neto naknade, poreza i doprinosa.

——————————————————————————————————————————————

Možda vas interesuje