Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I EVIDENTIRANJA POREZA PO ODBITKU I O SADRŽINI ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU

(“Sl. glasnik RS”, br. 137/2004 i 82/2006)

1. Uvodne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i sadržina zbirne poreske prijave (u daljem tekstu: poreska prijava) o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku.

Član 2

Isplatilac zarada i drugih primanja zaposlenih (u daljem tekstu: zarada) i ostalih vrsta prihoda, na koje se prema članu 99. Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 i 65/06 – u daljem tekstu: Zakon) plaća porez po odbitku, utvrđuje, plaća i evidentira porez po odbitku na način propisan ovim pravilnikom.

2. Utvrđivanje poreza po odbitku

Član 3

Isplatilac zarada i ostalih prihoda iz člana 2. ovog pravilnika (u daljem tekstu: isplatilac) utvrđuje porez po odbitku prilikom svake isplate zarada zaposlenima, odnosno ostalih prihoda na koja se plaća porez po odbitku.

Član 4

Porez po odbitku utvrđuje se primenom propisanih stopa na osnovice utvrđene u skladu sa zakonom, i to na:

1) zarade iz čl. 13-14b i čl. 17. i 19. Zakona:

  1. isplaćene zarade koje se ostvaruju po osnovu radnog odnosa u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose,
  2. iznos zarade koju bi fizička lica – rezidenti Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) upućeni u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima,
  3. ostvarena primanja zaposlenih u obliku bonova, novčanih potvrda, akcija, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, ili robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem, uvećana za pripadajući porez i doprinose koje plaća zaposleni,
  4. dodatna primanja stranca rezidenta iznad propisanog neoporezivog iznosa, uvećana za pripadajući porez i doprinose koje plaća zaposleni,
  5. ugovorenu naknadu i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja;

2) primanja zaposlenih iz člana 18. Zakona – na isplaćena primanja iznad propisanog neoporezivog iznosa, uvećana za pripadajući porez i doprinose (u slučaju kada se po zakonu plaćaju) koje plaća zaposleni;

3) prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 52-53. Zakona – na oporezivi prihod iz člana 55. Zakona;

4) prihode od kapitala iz člana 61. Zakona – na oporezivi prihod iz člana 63. Zakona;

5) prihode od nepokretnosti iz člana 66. Zakona – na oporezivi prihod iz čl. 68. i 70. Zakona;

6) prihode od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. Zakona – na oporezivi prihod utvrđen u skladu sa tim članom;

7) prihode od igara na sreću iz člana 83. Zakona – na svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću, oporeziv po tom članu;

8) prihode od osiguranja lica iz člana 84. Zakona – na vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica, oporezive po tom članu;

9) prihode sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona – na oporezivi prihod utvrđen u skladu sa tim članom;

10) druge prihode iz člana 85. Zakona – na oporezivi prihod utvrđen u skladu sa tim članom.

3. Obračun i plaćanje poreza po odbitku

Član 5

Za svaku isplatu zarada, odnosno ostalih prihoda na koje se obračunava i plaća porez po odbitku, isplatilac podnosi Poreskoj upravi poresku prijavu koja sadrži informacije o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku, sa nazivom i brojem uplatnog računa javnih prihoda na koji je taj porez uplaćen.

Kada isplatilac vrši isplatu primanja iz člana 18. Zakona zaposlenima, ostalih prihoda, odnosno drugih prihoda do visine propisanog neoporezivog iznosa, nije dužan da podnosi poresku prijavu.

Član 6

Poreske prijave iz člana 5. ovog pravilnika podnose se na propisanim obrascima, i to:

1) PP OPJ – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade;

2) PP OPJ-1 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz člana 18. Zakona iznad neoporezivog iznosa;

3) PP OPJ-2 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

4) PP OPJ-3 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala;

5) PP OPJ-4 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari;

6) PP OPJ-5 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobitke od igara na sreću i na prihode od osiguranja lica;

7) PP OPJ-6 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode (ugovor o delu, dopunski rad, trgovinsko zastupanje, volonterski rad, primanja članova upravnog i nadzornog odbora, naknada poslanicima i odbornicima, naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite, primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača i druga primanja kada se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje);

8) PP OPJ-7 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode (prihodi članova učeničke zadruge, prihodi članova omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju i prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja);

9) PP OPJ-8 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode – primanja iznad neoporezivog iznosa (stipendije i krediti učenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoć za slučaj smrti, putni troškovi i druga primanja kada se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje).

Uz poresku prijavu PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7 i PP OPJ-8 podnosi se i specifikacija uplate poreza prema opštinama, koja čine sastavni deo te prijave, na obrascu Specifikacija uz poresku prijavu ________.

Obrasci poreskih prijava iz stava 1. ovog člana i obrazac specifikacije iz stava 2. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U poreske prijave i specifikaciju iz st. 1 i 2. ovog člana, novčani iznosi unose se u dinarima bez para, a podaci o broju zaposlenih bez decimala.

Član 7

U obrascima poreskih prijava iz člana 6. stav 1. tač. 3), 7) i 8) ovog pravilnika, iskazuju se i podaci o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), koji se, u skladu sa zakonom, obračunavaju i plaćaju istovremeno sa isplatom odgovarajućih prihoda i obračunom i plaćanjem poreza po odbitku, iskazanim u tim poreskim prijavama.

Član 8

Isplatilac zarada i ostalih prihoda dostavlja poresku prijavu Poreskoj upravi u roku koji je propisan zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

3.1. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ

Član 9

U obrazac poreske prijave PP OPJ, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) u delu I – Zarada i druga primanja zaposlenih, unosi se:

(1) pod red. br. 1 – isplaćena zarada zaposlenima u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, izuzev zarade koja se iskazuje pod red. br. 2; u koloni 3 unosi se broj zaposlenih kojima se isplaćuje ta zarada, a u koloni 4 iznos isplaćene zarade;

(2) pod red. br. 2 – iznos zarade koju bi fizička lica – rezidenti Republike upućeni u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima (kao obračunska osnovica poreza); u koloni 3 unosi se broj zaposlenih – upućenih na rad u inostranstvo za koje se primenjuje ta osnovica poreza, a u koloni 4 iznos te zarade, kao obračunske osnovice poreza;

(3) pod red. br. 3, u koloni 4 – iznos zarade na koji se ne plaća porez, kao zbir iznosa sa red. br. 3.1, 3.2. i 3.3;

- pod red. br. 3.1 – iznos od 5.000 dinara (koji se usklađuje saglasno članu 12a Zakona) za koji se umanjuje mesečni iznos zarade, na koji se ne plaća porez na zarade u skladu sa članom 15a stav 2. Zakona;

- pod red. br. 3.2 – premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: premija dobrovoljnog PIO), odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (u daljem tekstu: doprinos u penzijski fond), na koje se ne plaća porez u skladu sa članom 21a Zakona, i to: u koloni 3 – broj zaposlenih koji ostvaruju poresko oslobođenje, a u koloni 4 – iznos zarade na koji se ne plaća porez;

- pod red. br. 3.3 – zarada invalidnih lica zaposlenih u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida na koju se ne plaća porez u skladu sa članom 21. Zakona, i to: u koloni 3 – broj zaposlenih invalida koji ostvaruju poresko oslobođenje, a u koloni 4 – iznos zarade na koji se ne plaća porez;

(4) pod red. br. 4, u koloni 4 – oporezivi iznos zarade (osnovica poreza), kao razlika između zbira iznosa sa red. br. 1. i 2. i iznosa sa red. br. 3;

(5) pod red. br. 5 – ostvarena primanja zaposlenih u obliku bonova, novčanih potvrda, akcija, osim akcija stečenih u postupku svojinske transfomacije, ili robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem, uvećana za pripadajući porez i doprinose koje plaća zaposleni, u skladu sa čl. 14. do 14b Zakona, i to: u koloni 3 – broj zaposlenih koji ostvaruju ta primanja, a u koloni 4 – iznos tih primanja koji čini osnovicu poreza;

(6) pod red. br. 6 – dodatna primanja stranca rezidenta ostvarena u skladu sa članom 19. Zakona, i to: u koloni 3 – broj zaposlenih koji ostvaruju ta dodatna primanja, a u koloni 4 – ukupan iznos dodatnih primanja;

- pod red. br. 6.1, u koloni 4 – neoporezivi iznos dodatnih primanja stranca rezidenta, koji, pod propisanim uslovima iz člana 19. Zakona, može da iznosi najviše 35% od isplaćene zarade;

- pod red. br. 6.2, u koloni 4 – oporezivi iznos dodatnih primanja stranca rezidenta koji čini iznos dodatnih primanja iznad propisanog neoporezivog iznosa sa red. br. 6.1. uvećan za pripadajući porez i doprinose koje plaća zaposleni (osnovica poreza);

(7) pod red. br. 7, u koloni 4 – iznos poreza na zarade zaposlenih, obračunat primenom propisane stope na poresku osnovicu koju čini zbir iznosa sa red. br. 4, 5. i 6.2;

(8) pod red. br. 8 – iznos umanjenja obračunatog poreza sa red. br. 7. po osnovu novozaposlenih radnika u skladu sa čl. 21b, 21v, 21g i 21d Zakona, i to: u koloni 3 – ukupan broj novozaposlenih radnika za koje poslodavac ostvaruje umanjenje obračunatog poreza, a u koloni 4 – ukupan iznos umanjenja obračunatog poreza;

- pod red. br. 8.1, u koloni 3 – broj novozaposlenih radnika za koje poslodavac ostvaruje umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 21b Zakona, a u koloni 4 – iznos umanjenja obračunatog poreza;

- pod red. br. 8.2, u koloni 3 – broj novozaposlenih pripravnika i lica mlađih od 30 godina za koje poslodavac ostvaruje umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 21v Zakona, a u koloni 4 – iznos umanjenja obračunatog poreza;

- pod red. br. 8.3, u koloni 3 – broj novozaposlenih lica sa invaliditetom za koje poslodavac ostvaruje umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 21g Zakona, a u koloni 4 – iznos umanjenja obračunatog poreza;

- pod red. br. 8.4, u koloni 3 – broj novozaposlenih lica starijih od 45 godina za koje poslodavac ostvaruje umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 21d Zakona, a u koloni 4 – iznos umanjenja obračunatog poreza;

(9) pod red. br. 9 – plaćeni porez na zarade zaposlenih, kao razlika između iznosa sa red. br. 7. i 8;

2) u delu II – Ugovorena naknada i druga primanja za privremene i povremene poslove, unosi se:

(1) pod red. br. 10 – zarada – ugovorena naknada i druga primanja ostvarena obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, koja imaju tretman zarade u skladu sa članom 13. stav 2. Zakona, i to: u koloni 3 – broj angažovanih lica kojima se isplaćuje ugovorena naknada i druga primanja, a u koloni 4 – iznos isplaćene ugovorene naknade i drugih primanja;

(2) pod red. br. 11, u koloni 4 – iznos plaćenog poreza na zarade za privremene i povremene poslove, obračunat primenom propisane stope na osnovicu poreza koju čini iznos sa red. br. 10;

3) u delu III – Ukupno plaćeni porez, unosi se pod red. br. 12, u koloni 4 – iznos ukupno plaćenog poreza na zarade, kao zbir iznosa sa red. br. 9. i 11.

3.2. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-1

Član 10

U obrazac poreske prijave PP OPJ-1, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) u koloni 3 – broj zaposlenih kojima vrši isplatu primanja iz kolone 2;

2) u koloni 4 – ukupan neoporezivi iznos primanja po Zakonu, koji je prethodno utvrđen pojedinačno u zavisnosti od visine prava za sva lica iz kolone 3;

3) u koloni 5 – prethodno izvršene isplate po istom osnovu, po vrstama primanja iz kolone 2;

4) u koloni 6 – iznos primanja koja se isplaćuju po vrstama primanja iz kolone 2;

5) u koloni 7 – zbir iznosa iz kol. 5 i 6;

6) u koloni 8 – razlika između iznosa u kol. 7 i 4, a najviše do iznosa u koloni 6;

7) u koloni 9 – iznos primanja koji se isplaćuju iz kolone 8 uvećan za pripadajući porez i doprinose koje plaća zaposleni (poreska osnovica);

8) u koloni 10 – iznos poreza na zarade, obračunat primenom propisane stope poreza na poresku osnovicu iz kolone 9.

3.3. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-2

Član 11

U obrazac poreske prijave PP OPJ-2, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) pod red. br. 1. – ugovoreni prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 52-53. Zakona, koji u sebi sadrži porez i doprinose koje plaća primalac prihoda;

2) pod red. br. 2. – iznos troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, utvrđen u skladu sa čl. 56. i 57. Zakona;

3) pod red. br. 3. – oporezivi prihod koji čini razlika između prihoda sa red. br. 1. i iznosa troškova sa red. br. 2;

4) pod red. br. 4. – iznos poreza na dohodak građana na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, obračunat primenom propisane stope poreza na oporezivi prihod sa red. br. 3;

5) pod red. br. 5. – iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: doprinos za PIO) na teret primaoca prihoda, obračunat primenom propisane stope doprinosa na oporezivi prihod sa red. br. 3;

6) pod red. br. 6. – iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret primaoca prihoda, u slučaju kad se po zakonu plaća po ovom osnovu, obračunat primenom propisane stope doprinosa na oporezivi prihod sa red. br. 3;

7) pod red. br. 7. – iznos za isplatu, kao razlika između prihoda sa red. br. 1. i zbira iznosa obračunatog poreza i doprinosa sa red. br. 4-6.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 4-6.

3.4. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-3

Član 12

U obrazac poreske prijave PP OPJ-3, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) u delu I – Prihodi od kapitala – kamata, u koloni 3, unosi se:

(1) pod red. br. 1 – oporezivi prihod – ostvarena kamata iz člana 63. stav 1. Zakona;

(2) pod red. br. 2 – iznos poreza na prihode od kapitala, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod – ostvarenu kamatu sa red. br. 1;

(3) pod red. br. 3 – iznos za isplatu, kao razlika između iznosa sa red. br. 1. i 2;

2) u delu II – Prihodi od kapitala – dividende, udeli u dobiti i druga primanja na teret dobiti i prihodi od investicione jedinice, unose se sledeći podaci:

(1) u okviru red. br. 4 – Dividende i udeli u dobiti, u koloni 3 unosi se:

- pod red. br. 4.1 – iznos dividende i udela u dobiti koji se isplaćuju, odnosno raspodeljuju;

- pod red. br. 4.2 – iznos umanjenja prihoda od dividende na koji se ne plaća porez u skladu sa članom 61a Zakona;

- pod red. br. 4.3 – iznos dividende i udela u dobiti koji se oporezuje, kao razlika između iznosa sa red. br. 4.1. i 4.2;

- pod red. br. 4.4 – oporezivi prihod, utvrđen u skladu sa članom 63. stav 2. ili stav 3. Zakona;

- pod red. br. 4.5 – iznos poreza na prihode od kapitala, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 4.4,

- pod red. br. 4.6 – iznos za isplatu, kao razlika između iznosa sa red. br. 4.1. i 4.5;

(2) u okviru red. br. 5 – Primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti, u koloni 3 unosi se:

- pod red. br. 5.1 – iznos isplaćenih (raspodeljenih) primanja zaposlenima i članovima uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti, koji čini i oporezivi prihod u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona;

- pod red. br. 5.2 – porez na prihode od kapitala, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 5.1;

- pod red. br. 5.3 – iznos primanja za isplatu, kao razlika između iznosa sa red. br. 5.1. i 5.2;

(3) u okviru red. br. 6 – Uzimanje iz imovine privrednog društva od strane vlasnika u skladu sa zakonom, u koloni 3 unosi se:

- pod red. br. 6.1 – iznos ostvarenog prihoda po osnovu uzimanja iz imovine privrednog društva od strane vlasnika koji čini i oporezivi prihod u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona;

- pod red. br. 6.2 – iznos poreza na prihode od kapitala, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 6.1;

- pod red. br. 6.3 – iznos za isplatu, odnosno vrednost ostvarenog neto primanja, kao razlika između iznosa sa red. br. 6.1. i 6.2;

(4) u okviru red. br. 7 – Prihod od investicione jedinice, u koloni 3 unosi se:

- pod red. br. 7.1 – iznos prihoda od investicione jedinice po osnovu srazmernog dela koji se isplaćuje, odnosno raspodeljuje;

- pod red. br. 7.2 – oporezivi prihod, utvrđen u skladu sa članom 63. stav 2. ili stav 3. Zakona;

- pod red. br. 7.3 – iznos poreza na prihode od kapitala, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 7.2;

- pod red. br. 7.4 – iznos za isplatu, kao razlika između iznosa sa red. br. 7.1. i 7.3;

(5) pod red br. 8 – Iznos ukupno obračunatog i plaćenog poreza na prihode od kapitala po osnovu dividende i udela u dobiti i drugih primanja na teret dobiti, kao zbir iznosa poreza sa red. br. 4.5, 5.2, 6.2. i 7.3.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 2. i 8.

3.5. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-4

Član 13

U obrazac poreske prijave PP OPJ-4, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) u delu I – Prihodi od nepokretnosti, u koloni 3 unosi se:

(1) pod red. br. 1 – prihod koji čini ugovorena zakupnina od davanja u zakup ili podzakup nepokretnosti, koja u sebi sadrži porez na dohodak građana;

(2) pod red. br. 2 – iznos troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda (propisani normirani ili dokazani stvarni);

(3) pod red. br. 3 – oporezivi prihod, kao razlika između prihoda sa red. br. 1. i iznosa troškova sa red. br. 2;

(4) pod red. br. 4 – iznos poreza na dohodak građana na prihode od nepokretnosti, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 3;

(5) pod red. br. 5 – iznos za isplatu, kao razlika između prihoda sa red. br. 1. i iznosa poreza sa red. br. 4;

2) u delu II – Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari, u koloni 3 unosi se:

(1) pod red. br. 6 – prihod koji čini ugovorena zakupnina od davanja u zakup ili podzakup pokretnih stvari, koja u sebi sadrži porez na dohodak građana;

(2) pod red. br. 7 – iznos troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda (propisani normirani ili dokazani stvarni);

(3) pod red. br. 8 – oporezivi prihod, kao razlika između prihoda sa red. br. 6. i iznosa troškova sa red. br. 7;

(4) pod red. br. 9 – iznos poreza na dohodak građana na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 8;

(5) pod red. br. 10 – iznos za isplatu, kao razlika između prihoda sa red. br. 6. i iznosa poreza sa red. br. 9;

3) u delu III – Ukupno plaćeni porez, u koloni 3 na red. br. 11. unosi se iznos ukupno obračunatog i plaćenog poreza na prihode od nepokretnosti i na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, kao zbir iznosa poreza sa red. br. 4. i 9.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 4. i 9.

3.6. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-5

Član 14

U obrazac poreske prijave PP OPJ-5, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) u delu I – Dobici od igara na sreću, u koloni 3 unosi se:

(1) pod red. br 1 – ostvareni dobitak od igara na sreću; ne unosi se ostvareni dobitak koji je izuzet, odnosno oslobođen od plaćanja poreza (član 83. stav 5. tač. 2) i 3) Zakona);

(2) pod red. br. 2 – iznos dobitka od igara na sreću na koji se ne plaća porez u skladu sa članom 83. stav 5. tačka 1) Zakona;

(3) pod red. br. 3 – oporezivi prihod, kao razlika između iznosa dobitka sa red. br. 1. i iznosa poreskog oslobođenja sa red. br. 2;

(4) pod red. br. 4 – iznos poreza na dohodak građana na dobitke od igara na sreću, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 3;

(5) pod red. br. 5 – iznos za isplatu, kao razlika između ostvarenog dobitka sa red. br. 1. i iznosa obračunatog poreza sa red. br. 4;

2) u delu II – Prihodi od osiguranja lica, u koloni 3 unosi se:

(1) pod red. br. 6 – oporezivi prihod koji čini vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica; ne unosi se ostvarena naknada koja je izuzeta od plaćanja poreza (član 9. stav 1. tačka 7) Zakona);

(2) pod red. br. 7 – iznos poreza na dohodak građana na prihod od osiguranja lica, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 6;

(3) pod red. br. 8 – iznos za isplatu, kao razlika između ostvarene naknade sa red. br. 6. i obračunatog poreza sa red. br. 7.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 4. i 7.

3.7. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-6

Član 15

U obrazac poreske prijave PP OPJ-6, u koloni 3 isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) pod red. br. 1. – prihodi koje čini ugovorena naknada ili prihod po drugom osnovu iz člana 84a i 85. stav 1. tač. 1), 3)–10) – osim prihoda po osnovu prikupljanja sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja, tač. 11) i 13) – osim naknade troškova po osnovu službenog putovanja iz stava 4. tog člana, i tačka 14) Zakona, a koji u sebi sadrže porez na dohodak građana i doprinose koje plaća primalac prihoda;

2) pod red. br. 2. – iznos normiranih troškova koji se dobija primenom propisanog procenta normiranih troškova na prihod sa red. br. 1;

3) pod red. br. 3. – oporezivi prihod, kao razlika između prihoda sa red. br. 1. i iznosa normiranih troškova sa red. br. 2;

4) pod red. br. 4. – iznos poreza na dohodak građana, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 3;

5) pod red. br. 5. – iznos doprinosa za PIO na teret primaoca prihoda, kada se u skladu sa propisima plaća taj doprinos, obračunat primenom propisane stope doprinosa na oporezivi prihod sa red. br. 3;

6) pod red. br. 6. – iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret primaoca prihoda, u slučaju kad se po zakonu plaća po ovom osnovu, obračunat primenom propisane stope doprinosa na oporezivi prihod sa red. br. 3;

7) pod red. br. 7. – iznos za isplatu, kao razlika između prihoda sa red. br. 1. i zbira iznosa obračunatog poreza i doprinosa sa red. br. 4-6;

8) pod red. br. 8. – iznos doprinosa za PIO za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti na teret isplatioca prihoda, kada se u skladu sa zakonom plaća samo taj doprinos, obračunat primenom propisane stope na ugovorenu naknadu sa red. br. 1. odnosno na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa ako je ugovorena naknada niža od te osnovice;

9) pod red. br. 9. – iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti na teret isplatioca prihoda, kada se u skladu sa zakonom plaća samo taj doprinos, obračunat primenom propisane stope na ugovorenu naknadu sa red. br. 1. odnosno na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa ako je ugovorena naknada niža od te osnovice.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 4, i na red. br. 5, 6, 8. i 9, u zavisnosti od toga koji doprinosi se obračunavaju i plaćaju.

3.8. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-7

Član 16

U obrazac poreske prijave PP OPJ-7, u koloni 3 isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) pod red. br. 1. – prihod (ugovorena naknada) iz člana 85. stav 1. tačka 2) i tačka 10) – prihodi po osnovu prikupljanja sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja, u vezi sa stavom 5. ovog člana, koji u sebi sadrži porez na dohodak građana i doprinos koji plaća primalac prihoda;

2) pod red. br. 2. – iznos normiranih troškova koji se dobija primenom propisanog procenta normiranih troškova na prihod sa red. br. 1;

3) pod red. br. 3. – oporezivi prihod, kao razlika između prihoda sa red. br. 1. i iznosa normiranih troškova sa red. br. 2;

4) pod red. br. 4. – porez na dohodak građana, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 3;

5) pod red. br. 5. – iznos umanjenja obračunatog poreza koji se dobija primenom zakonom propisanog procenta umanjenja na iznos obračunatog poreza sa red. br. 4;

6) pod red. br. 6. – iznos poreza za uplatu, kao razlika obračunatog poreza sa red. br. 4. i iznosa umanjenja poreza sa red. br. 5;

7) pod red. br. 7. – iznos doprinosa za PIO koji se plaća na teret primaoca prihoda, kada se u skladu sa zakonom plaća taj doprinos, obračunat primenom propisane stope doprinosa na oporezivi prihod sa red. br. 3;

8) pod red. br. 8. – iznos za isplatu, kao razlika iznosa prihoda sa red. br. 1 i poreza za uplatu sa red. br. 6, osim za prihode članova učeničke, omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju, gde se iznos za isplatu umanjuje i za iznos članskog doprinosa, utvrđenog u skladu sa zakonom koji uređuje zadruge i propisima donetim na osnovu tog zakona;

9) pod red. br. 9. – iznos doprinosa za PIO za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti koji se plaća na teret isplatioca prihoda, kada se u skladu sa zakonom plaća taj doprinos (na prihode članova zadruge), obračunat primenom propisane stope na ugovorenu naknadu sa red. br. 1, odnosno na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa ako je ugovorena naknada niža od te osnovice;

10) pod red. br. 10. – iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti koji se plaća na teret isplatioca prihoda, kada se u skladu sa zakonom plaća taj doprinos (na prihode članova zadruge), obračunat primenom propisane stope na ugovorenu naknadu sa red. br. 1, odnosno na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, ako je ugovorena naknada niža od te osnovice.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 4, i na red. br. 7-9. ako se plaćaju doprinosi, u zavisnosti od toga koji doprinosi se obračunavaju i plaćaju.

3.9. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-8

Član 17

U obrazac poreske prijave PP OPJ-8, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) pod red. br. 1. – broj lica kojima se isplaćuju primanja iznad neoporezivog iznosa iz člana 9. Zakona ili iz člana 85. stav 4. Zakona;

2) pod red. br. 2. – ukupan iznos primanja koja se isplaćuju licima sa red. br. 1;

3) pod red. br. 3. – ukupan neoporezivi iznos primanja po Zakonu, koji je prethodno utvrđen pojedinačno u zavisnosti od visine prava za sva lica sa red. br. 1;

4) pod red. br. 4. – iznos primanja koja se oporezuju, koji u sebi ne sadrže porez na dohodak građana, kao razlika iznosa sa red. br. 2. i iznosa sa red. br. 3;

5) pod red. br. 5. – iznos primanja koja se oporezuju sa sadržanim porezom na dohodak građana;

6) pod red. br. 6. – iznos normiranih troškova koji se dobija primenom propisanog procenta normiranih troškova na iznos sa red. br. 5;

7) pod red. br. 7. – oporezivi iznos primanja, kao razlika iznosa sa red. br. 5. i 6;

8) pod red. br. 8. – iznos poreza na dohodak građana, obračunat primenom propisane stope na oporezivi iznos primanja sa red. br. 7;

9) pod red. br. 9. – iznos za isplatu, kao razlika između zbira iznosa primanja sa red. br. 3. i 5. i iznosa poreza sa red. br. 8.

4. Sastavljanje specifikacije uz poresku prijavu

Član 18

U obrazac specifikacije, koja se podnosi uz poresku prijavu u skladu sa članom 6. stav 2. ovog pravilnika, isplatilac unosi podatke o uplati poreza na dohodak građana (iskazanog u poreskoj prijavi) prema opštini.

U nazivu obrasca specifikacije iz stava 1. ovog člana, unosi se skraćeni naziv poreske prijave uz koju se podnosi specifikacija, i to: PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7 ili PP OPJ-8, uz oznaku PIB-a isplatioca prihoda;

U obrazac specifikacije iz stava 1. ovog člana, unose se sledeći podaci:

1) u koloni 2 – šifra opštine na čijoj teritoriji zaposleni, odnosno drugi primalac prihoda ima prebivalište, odnosno boravište – prema kojoj je usmerena uplata poreza na dohodak građana;

2) u koloni 3 – naziv opštine iz kolone 2;

3) u koloni 4 – iznos poreza na dohodak građana koji je usmeren prema opštini iz kolone 2.

U obrazac specifikacije koja se podnosi uz poresku prijavu PP OPJ-5 iskazuje se samo porez na dohodak građana na prihode od osiguranja lica.

U specifikaciji koja se podnosi uz poresku prijavu, iznos poreza, iskazan pod Ukupno mora biti jednak iznosu poreza koji je iskazan na odgovarajućem rednom broju u poreskoj prijavi, i to u: PP OPJ na red. br. 12; PP OPJ-1 na red br. 8; PP OPJ-4 na red. br. 11; PP OPJ-5 na red. br. 7; PP OPJ-6 na red. br. 4; PP OPJ-7 na red. br. 6; PP OPJ-8 na red. br. 8.

5. Evidentiranje poreza po odbitku

Član 19

Obračunati i plaćeni porez po odbitku na zarade, odnosno ostale prihode sa pripadajućim doprinosima, isplatilac evidentira za svakog primaoca prihoda pojedinačno, uz lične podatke o primaocima prihoda, radi podnošenja pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju i podzakonskim propisom kojim je uređena sadržina pojedinačne poreske prijave.

6. Završne odredbe

Član 20

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini poreskih prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (“Službeni glasnik RS”, br. 90/2002, 76/2003 i 96/2004).

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

PP OPJ

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca ___________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

Uplatni račun poreza na zarade:_____________________

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM
I PLAĆENOM POREZU NA ZARADE

za mesec ______________ (redni broj isplate___) 200__. godine

Isplata izvršena: ____________ 200__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.
OPIS Broj zaposl./
angaž. lica
Iznos
1 2 3 4
I ZARADA I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
1. Isplaćena zarada zaposlenima-osnovica poreza (član 13. stav 1. Zakona)
2. Zarada zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo – obračunska osnovica poreza (član 17. Zakona)
3. Iznos zarade oslobođen plaćanja poreza (3.1. + 3.2 + 3.3)
3.1. Poresko oslobođenje od 5.000 dinara (član 15a stav 2. Zakona)
3.2. Premija dobrovoljnog PIO, odnosno doprinos u penzijski fond (član 21a Zakona)
3.3. Zarada invalidnih lica u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida (član 21. Zakona)
4. Oporezivi iznos zarade – osnovica poreza (1 + 2 – 3)
5. Ostala primanja zaposlenih – osnovica poreza (čl. 14. do 14b Zakona)
6. Dodatna primanja stranca rezidenta (član 19. Zakona)
6.1. Neoporezivi iznos dodatnih primanja
6.2. Oporezivi iznos dodatnih primanja – osnovica poreza
7. Obračunati porez na zarade zaposlenih (4 + 5 + 6.2) x ___%
8. Umanjenje obračunatog poreza po osnovu novozaposlenih radnika
(8.1. + 8.2 + 8.3 + 8.4)
8.1 Umanjenje obračunatog poreza po osnovu člana 21b Zakona
8.2 Umanjenje obračunatog poreza po osnovu člana 21v Zakona
8.3 Umanjenje obračunatog poreza po osnovu člana 21g Zakona
8.4 Umanjenje obračunatog poreza po osnovu člana 21d Zakona
9. Plaćeni porez na zarade zaposlenih (7 – 8)
II UGOVORENA NAKNADA I DRUGA PRIMANJA ZA PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE
10. Zarada – ugovorena naknada i druga primanja za privremene i povremene poslove – osnovica poreza (član 13. stav 2. Zakona)
11. Obračunati i plaćeni porez na zarade za privremene i povremene poslove (10 x ___%)
III UKUPNO PLAĆENI POREZ
12. Ukupno plaćeni porez na zarade (9 + 11)

U ___________________, dana _______ 200__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

(M.P.)

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-1

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca ___________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

Uplatni račun poreza na zarade:_____________________

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA ZARADE NA PRIMANJA
IZ ČLANA 18. ZAKONA IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA

za mesec ________________ 200__. godine

Isplata izvršena: ____________ 200__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.
OPIS Broj
zaposlenih
Primanja koja se isplaćuju po ovom obračunu Iznos koji se isplaćuje
iznad neoporezivog
iznosa
Porez
na
zarade
Neoporezivi
iznos po
Zakonu
Prethodno
izvršene
isplate
Iznos
koji se
isplaćuje
Svega
5+6
Neto iznos Uvećan za
pripadajuće
javne
prihode
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (član 18. stav 1. tačka 1) Zakona)
2. Dnevnice za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) Zakona)
3. Naknada troškova smeštaja na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 3) Zakona)
4. Naknada troškova prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 4) Zakona)
5. Solidarna pomoć (član 18. stav 1. tačka 5) Zakona)
6. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina (član 18. stav 1. tačka 6) Zakona)
7. Jubilarna nagrada (član 18. stav 1. tačka 7) Zakona)
8. Ostalo
9. Ukupno obračunati i plaćeni porez x x x x x x x

U ___________________, dana _______ 200__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

(M.P.)

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-2

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca _____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA PRIHODE OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA
I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

Primalac prihoda je osiguranik na PIO:
(zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)
1. zaposleni
2. samostalna delatnost
3. poljoprivrednik
Isplata izvršena: 200__. godine

Vrsta prihoda: _______________________________________________

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.

OPIS

Iznos

Uplatni račun

1

2

3

4

1.

Prihod o autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine (čl. 52-53. Zakona)

2.

Troškovi:
2.1. normirani troškovi (1. x ____%)
2.2. stvarni troškovi

3.

Oporezivi prihodi (1. – 2)

4.

Porez na dohodak građana (3. x ____%)

5.

Doprinos za PIO na teret primaoca prihoda (3. x ________%)

6.

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret primaoca prihoda (3. x _______%)

7.

Iznos za isplatu (1. – 4. – 5. – 6)

U ___________________, dana _______ 200__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

(M.P.)

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-3

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca ___________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA PRIHODE OD KAPITALA

Isplata izvršena: _____________ 200__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.
OPIS Iznos Uplatni račun
1 2 3 4
I PRIHODI OD KAPITALA – KAMATA
1. Oporezivi prihod – ostvarena kamata (član 63. stav 1. Zakona)
2. Porez na prihode od kapitala (1 x ____%)
3. Iznos za isplatu (1 – 2)
II PRIHODI OD KAPITALA – DIVIDENDE, UDELI U DOBITI I DRUGA PRIMANJA NA TERET DOBITI I PRIHODI OD INVESTICIONE JEDINICE
4. Dividende i udeli u dobiti
4.1. Isplaćen (raspodeljen) prihod
4.2. Umanjenje prihoda od dividende – iznos oslobođen plaćanja poreza (član 61a Zakona)
4.3. Iznos koji se oporezuje (4.1 – 4.2)
4.4. Oporezivi prihod (član 63. st. 2. ili 3. Zakona)
4.5. Porez na prihode od kapitala (4.4 x ____%)
4.6 Iznos za isplatu (4.1 – 4.5)
5. Primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti
5.1. Oporezivi prihod – isplaćena (raspodeljena) primanja (član 63. stav 2. Zakona)
5.2. Porez na prihode od kapitala (5.1 x ____%)
5.3. Iznos za isplatu (5.1 – 5.2)
6. Uzimanje iz imovine privrednog društva od strane vlasnika u skladu sa zakonom
6.1. Oporezivi prihod – ostvareno primanje (član 63. stav 2. Zakona)
6.2. Porez na prihode od kapitala (6.1 x ____%)
6.3. Iznos za isplatu – ostvareno neto primanje (6.1 – 6.2)
7. Prihod od investicione jedinice
7.1. Isplaćen (raspodeljen) prihod
7.2. Oporezivi prihod (član 63. st. 2. ili 3. Zakona)
7.3. Porez na prihode od kapitala (7.2 x ____%)
7.4. Iznos za isplatu (7.1 – 7.3)
8. Ukupno obračunat i plaćen porez na prihode od kapitala (4.5 + 5.2 + 6.2 + 7.3)

 

U ___________________, dana _______ 200__. godine

 

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

(M.P.)

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-4

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca _____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI I OD DAVANJA
U ZAKUP POKRETNIH STVARI

Isplata izvršena: _____________ 200__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.

OPIS

Iznos

Uplatni račun

1

2

3

4

I

PRIHODI OD NEPOKRETNOSTI

1.

Prihodi – ugovorena zakupnina (član 66. stav 2. Zakona)

2.

Troškovi:

2.1.

Normirani (1. x ___%)

2.2.

Stvarni

3.

Oporezivi prihod (1. – 2)

4.

Porez na dohodak građana (3. x ____%)

5.

Iznos za isplatu (1. – 4)

II

PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP POKRETNIH STVARI

6.

Prihod – ugovorena zakupnina (član 82. Zakona)

7.

Troškovi:

7.1.

Normirani (6. x ___%)

7.2.

Stvarni

8.

Oporezivi prihod (6. – 7)

9.

Porez na dohodak građana (8. x ____%)

10.

Iznos za isplatu (6. – 9)

III

UKUPNO PLAĆENI POREZ

11.

Ukupno obračunat i plaćen porez na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari (4. + 9)

U ___________________, dana _______ 200__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

(M.P.)

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-5

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca _____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I NA PRIHODE
OD OSIGURANJA LICA

Isplata izvršena: ____________ 200__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.
OPIS Iznos Uplatni račun
1 2 3 4
I DOBICI OD IGARA NA SREĆU
1. Ostvareni dobitak
2. Iznos dobitka oslobođen poreza
(član 83. stav 5. tačka 1) Zakona)
3. Oporezivi prihod (1 – 2)
4. Porez na dohodak građana (3 x ___ %)
5. Iznos za isplatu (1 – 4)
II PRIHODI OD OSIGURANJA LICA
6. Oporezivi prihod – ostvarena naknada
7. Porez na dohodak građana (6 x ___ %)
8. Iznos za isplatu (6 – 7)

 

U ___________________, dana _______ 200__. godine

 

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

(M.P.)

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-6

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca _____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA PRIHODE SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA I NA DRUGE PRIHODE

(Ugovor o delu, dopunski rad, trgovinsko zastupanje, volonterski rad, primanja članova upravnog i nadzornog odbora, naknada poslanicima i odbornicima, naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite, primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača i druga primanja kada se obračunavaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje)

Primalac prihoda je osiguranik na PIO:
(zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)
1. zaposleni
2. samostalna delatnost
3. poljoprivrednik
Isplata izvršena: ____ 200__. godine

Vrsta prihoda: ___________________________________________

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.
OPIS Iznos Uplatni račun
1 2 3 4
1. Prihod (ugovorena naknada ili drugi prihodi)
2. Normirani troškovi (1 x___%)
3. Oporezivi prihod (1 – 2)
4. Porez na dohodak građana (3 x__%)
5. Doprinos za PIO na teret primaoca prihoda (3 x___%)
6. Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret primaoca prihoda (3 x __%)
7. Iznos za isplatu (1 – 4 – 5 – 6)
8. Doprinos za PIO na teret isplatioca prihoda
9. Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret isplatioca prihoda

 

U ___________________, dana _______ 200__. godine

 

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

(M.P.)

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-7

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ________________________________td valign=”top”____
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca _____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DRUGE PRIHODE

(Prihodi članova učeničke zadruge, članova omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju i prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja)

Isplata izvršena: ____________ 200__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

td

td

/td

Red.
br.

OPIS

Iznos

Uplatni račun

1

2

3

4

1.

Prihod (ugovorena naknada)

2.

Normirani troškovi (1. x __%)

3.

Oporezivi prihod (1. -2)

4.

Porez na dohodak građana (3. x __%)

5.

Umanjenje poreza (4. x __%)

6.

Porez za uplatu (4. -5)

7.

Doprinos za PIO na teret primaoca prihoda (3. x __%)

8.

Iznos za isplatu (1. – 6)

9.

Doprinos za PIO na teret isplatioca prihoda

10.

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret isplatioca prihoda

U ___________________, dana _______ 200__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

(M. P.)

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-8

Isplatilac _________________________________________
Sedište isplatioca __________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB ______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca _____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

Uplatni račun poreza na druge prihode:
_________________________________________________

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DRUGE PRIHODE – PRIMANJA IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA

(Stipendije i krediti učenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoć za slučaj smrti, putni troškovi i druga primanja kada se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje)

Isplata izvršena: ____________ 200__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.
OPIS Iznos
1 2 3
1. Broj lica kojima se isplaćuju primanja iznad neoporezivog iznosa
2. Iznos primanja koja se isplaćuju
3. Neoporezivi iznos primanja
4. Iznos primanja koje se oporezuje (2 – 3)
5. Iznos primanja koja se oporezuju sa sadržanim porezom na dohodak građana
6. Normirani troškovi (5 x __%)
7. Oporezivi iznos primanja (5 – 6)
8. Porez na dohodak građana (7 x __%)
9. Iznos za isplatu (3 + 5 – 8)

 

U ___________________, dana _______ 200__. godine

 

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

(M. P.)

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

 

SPECIFIKACIJA UZ PORESKU PRIJAVU _____________________________________
(naziv obrasca poreske prijave)

PIB ISPLATIOCA ________________________________________

Red. br.

Šifra opštine1)

Naziv opštine

Porez na dohodak građana

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

UKUPNO:

_____________
1) Unosi se šifra opštine na čijoj teritoriji zaposleni, odnosno drugi primalac prihoda ima prebivalište, odnosno boravište, prema kojoj je usmerena uplata poreza na dohodak građana.

 

td

Možda vas interesuje